HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Ferrarini, Gabriele
2

Ferrarini, Gabriele

Vị trí: Hậu vệ

Pierozzi, Edoardo
2

Pierozzi, Edoardo

Vị trí: Hậu vệ

Ponsi, Fabio
3

Ponsi, Fabio

Vị trí: Hậu vệ

Corrado, Niccolo
3

Corrado, Niccolo

Vị trí: Hậu vệ

Iweru Paolo Gozzi
4

Iweru Paolo Gozzi

Vị trí: Hậu vệ

Gyabuaa, Emmanuel
8

Gyabuaa, Emmanuel

Vị trí: Tiền vệ

Petrelli Elia
9

Petrelli Elia

Vị trí: Tiền đạo

Fagioli Nicolo
10

Fagioli Nicolo

Vị trí: Tiền đạo

Colombini, Lorenzo
14

Colombini, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

Ntube, Michael
15

Ntube, Michael

Vị trí: Hậu vệ

Greco, Jean
16

Greco, Jean

Vị trí: Tiền vệ

Không có dữ liệu Cầu thủ này, vui lòng chọn Câu lạc bộ khác!

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Ferrarini, Gabriele
2

Ferrarini, Gabriele

Vị trí: Hậu vệ

Pierozzi, Edoardo
2

Pierozzi, Edoardo

Vị trí: Hậu vệ

Ponsi, Fabio
3

Ponsi, Fabio

Vị trí: Hậu vệ

Corrado, Niccolo
3

Corrado, Niccolo

Vị trí: Hậu vệ

Iweru Paolo Gozzi
4

Iweru Paolo Gozzi

Vị trí: Hậu vệ

Gyabuaa, Emmanuel
8

Gyabuaa, Emmanuel

Vị trí: Tiền vệ

Petrelli Elia
9

Petrelli Elia

Vị trí: Tiền đạo

Fagioli Nicolo
10

Fagioli Nicolo

Vị trí: Tiền đạo

Colombini, Lorenzo
14

Colombini, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

Ntube, Michael
15

Ntube, Michael

Vị trí: Hậu vệ

Greco, Jean
16

Greco, Jean

Vị trí: Tiền vệ