universidad de chile

Santiago - Chi lê

Quốc tịch : Chi lê | Sân nhà: Nacional | Sức chứa: 48,745

Logo Universidad de Chile

HUẤN LUYỆN VIÊN

Kudelka, Frank

CẦU THỦ

1

De Paul, Fernando

Vị trí: Thủ môn

2

Aveldano, Lucas

Vị trí: Hậu vệ

4

Martinez, Jimmy

Vị trí: Tiền vệ

5

Sergio Vittor

Vị trí: Hậu vệ

6

Matias Rodriguez

Vị trí: Tiền vệ

7

Benegas, Leandro

Vị trí: Tiền đạo

8

Barrios, Augusto

Vị trí: Tiền vệ

9

Angelo Henriquez

Vị trí: Tiền đạo

11

Ubilla, Sebastian

Vị trí: Tiền đạo

12

Collao, Gonzalo

Vị trí: Thủ môn

13

Moya, Camilo

Vị trí: Tiền vệ

13

Rodriguez, Alonso

Vị trí: Hậu vệ

Sandoval, Sergio

Vị trí: Hậu vệ

Garcia, Diego

Vị trí: Hậu vệ

3

Carrasco, Diego

Vị trí: Tiền vệ

10

Oroz, Nicolas

Vị trí: Tiền vệ

14

Parra, Pablo

Vị trí: Tiền vệ

15

Beausejour, Jean

Vị trí: Tiền vệ

16

Alarcon, Lucas

Vị trí: Hậu vệ

17

Caroca, Rafael

Vị trí: Hậu vệ

18

Campos, Matias

Vị trí: Tiền đạo

19

Arancibia, Francisco

Vị trí: Tiền vệ

20

Echeverria, Rodrigo

Vị trí: Tiền vệ

22

Matias Campos

Vị trí: Tiền vệ

23

Gabriel Torres

Vị trí: Tiền đạo

24

Rozas, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

25

Herrera, Johnny

Vị trí: Thủ môn

26

Guerra, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

27

Espinoza, Gonzalo

Vị trí: Tiền vệ

28

Zacaria, Jonathan

Vị trí: Tiền vệ

30

Leiva, Yerko

Vị trí: Tiền vệ

Arenas, Martin

Vị trí: Tiền đạo

Gomez, Sebastian

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Kudelka, Frank

CẦU THỦ

1

De Paul, Fernando

Vị trí: Thủ môn

2

Aveldano, Lucas

Vị trí: Hậu vệ

4

Martinez, Jimmy

Vị trí: Tiền vệ

5

Sergio Vittor

Vị trí: Hậu vệ

6

Matias Rodriguez

Vị trí: Tiền vệ

7

Benegas, Leandro

Vị trí: Tiền đạo

8

Barrios, Augusto

Vị trí: Tiền vệ

9

Angelo Henriquez

Vị trí: Tiền đạo

11

Ubilla, Sebastian

Vị trí: Tiền đạo

12

Collao, Gonzalo

Vị trí: Thủ môn

13

Moya, Camilo

Vị trí: Tiền vệ

13

Rodriguez, Alonso

Vị trí: Hậu vệ

Sandoval, Sergio

Vị trí: Hậu vệ

Garcia, Diego

Vị trí: Hậu vệ

3

Carrasco, Diego

Vị trí: Tiền vệ

10

Oroz, Nicolas

Vị trí: Tiền vệ

14

Parra, Pablo

Vị trí: Tiền vệ

15

Beausejour, Jean

Vị trí: Tiền vệ

16

Alarcon, Lucas

Vị trí: Hậu vệ

17

Caroca, Rafael

Vị trí: Hậu vệ

18

Campos, Matias

Vị trí: Tiền đạo

19

Arancibia, Francisco

Vị trí: Tiền vệ

20

Echeverria, Rodrigo

Vị trí: Tiền vệ

22

Matias Campos

Vị trí: Tiền vệ

23

Gabriel Torres

Vị trí: Tiền đạo

24

Rozas, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

25

Herrera, Johnny

Vị trí: Thủ môn

26

Guerra, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

27

Espinoza, Gonzalo

Vị trí: Tiền vệ

28

Zacaria, Jonathan

Vị trí: Tiền vệ

30

Leiva, Yerko

Vị trí: Tiền vệ

Arenas, Martin

Vị trí: Tiền đạo

Gomez, Sebastian

Vị trí: Tiền đạo

Huấn luyện viên

Kudelka, Frank

Quốc gia: Argentina

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Chi lê

25/04/1991

2

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

19/07/1985

4

Tiền vệ

Quốc gia: Chi lê

26/01/1997

5

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

06/09/1989

6

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

14/04/1986

7

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

27/11/1988

8

Tiền vệ

Quốc gia: Chi lê

03/10/1991

9

Tiền đạo

Quốc gia: Chi lê

13/04/1994

11

Tiền đạo

Quốc gia: Chi lê

09/08/1990

12

Thủ môn

Quốc gia: Chi lê

09/09/1997

13

Tiền vệ

Quốc gia: Chi lê

19/03/1998

13

Hậu vệ

Quốc gia: Chi lê

08/06/1998

Hậu vệ

Quốc gia: Chi lê

05/06/1998

Hậu vệ

Quốc gia: Chi lê

19/12/1996

3

Tiền vệ

Quốc gia: Chi lê

25/05/1995

10

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

01/04/1994

14

Tiền vệ

Quốc gia: Chi lê

23/07/1994

15

Tiền vệ

Quốc gia: Chi lê

01/06/1984

16

Hậu vệ

Quốc gia: Chi lê

05/03/2000

17

Hậu vệ

Quốc gia: Chi lê

19/07/1989

18

Tiền đạo

Quốc gia: Chi lê

18/08/1991

19

Tiền vệ

Quốc gia: Chi lê

11/12/1996

20

Tiền vệ

Quốc gia: Chi lê

17/04/1995

22

Tiền vệ

Quốc gia: Chi lê

22/06/1989

23

Tiền đạo

Quốc gia: Panama

31/10/1988

24

Tiền vệ

Quốc gia: Chi lê

01/07/1998

25

Thủ môn

Quốc gia: Chi lê

09/05/1981

26

Tiền đạo

Quốc gia: Chi lê

09/01/1999

27

Tiền vệ

Quốc gia: Chi lê

09/04/1990

28

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

06/02/1990

30

Tiền vệ

Quốc gia: Chi lê

14/06/1998

Tiền đạo

Quốc gia: Chi lê

23/01/1997

Tiền đạo

Quốc gia: Chi lê

09/01/1996

728x90
130x300
130x300