úc

- Úc

Quốc tịch : Úc | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Uc

HUẤN LUYỆN VIÊN

Milicic, Ante
Milicic, Ante

CẦU THỦ

Williams, Lydia
1

Williams, Lydia

Vị trí: Thủ môn

Simon, Gema
2

Simon, Gema

Vị trí: Hậu vệ

Luik, Aivi
3

Luik, Aivi

Vị trí: Tiền vệ

Polkinghorne, Clare
4

Polkinghorne, Clare

Vị trí: Hậu vệ

Roestbakken, Karly
5

Roestbakken, Karly

Vị trí: Hậu vệ

Logarzo
6

Logarzo

Vị trí: Tiền vệ

Catley, Steph
7

Catley, Steph

Vị trí: Hậu vệ

Kellond-Knight
8

Kellond-Knight

Vị trí: Tiền vệ

Foord, Caitlin
9

Foord, Caitlin

Vị trí: Tiền đạo

Van Egmond, Emily
10

Van Egmond, Emily

Vị trí: Tiền vệ

De Vanna, Lisa
11

De Vanna, Lisa

Vị trí: Tiền đạo

Micah, Teagan
12

Micah, Teagan

Vị trí: Thủ môn

Yallop, Tameka
13

Yallop, Tameka

Vị trí: Tiền vệ

Kennedy, Alanna
14

Kennedy, Alanna

Vị trí: Hậu vệ

Gielnik
15

Gielnik

Vị trí: Tiền đạo

Raso, Hayley
16

Raso, Hayley

Vị trí: Tiền đạo

Fowler, Mary
17

Fowler, Mary

Vị trí: Tiền đạo

Arnold, Mackenzie
18

Arnold, Mackenzie

Vị trí: Thủ môn

Gorry, Katrina
19

Gorry, Katrina

Vị trí: Tiền vệ

Kerr, Sam
20

Kerr, Sam

Vị trí: Tiền đạo

Carpenter, Ellie
21

Carpenter, Ellie

Vị trí: Hậu vệ

Harrison, Amy
22

Harrison, Amy

Vị trí: Tiền vệ

Allen, Teigen
23

Allen, Teigen

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Milicic, Ante
Milicic, Ante

CẦU THỦ

Williams, Lydia
1

Williams, Lydia

Vị trí: Thủ môn

Simon, Gema
2

Simon, Gema

Vị trí: Hậu vệ

Luik, Aivi
3

Luik, Aivi

Vị trí: Tiền vệ

Polkinghorne, Clare
4

Polkinghorne, Clare

Vị trí: Hậu vệ

Roestbakken, Karly
5

Roestbakken, Karly

Vị trí: Hậu vệ

Logarzo
6

Logarzo

Vị trí: Tiền vệ

Catley, Steph
7

Catley, Steph

Vị trí: Hậu vệ

Kellond-Knight
8

Kellond-Knight

Vị trí: Tiền vệ

Foord, Caitlin
9

Foord, Caitlin

Vị trí: Tiền đạo

Van Egmond, Emily
10

Van Egmond, Emily

Vị trí: Tiền vệ

De Vanna, Lisa
11

De Vanna, Lisa

Vị trí: Tiền đạo

Micah, Teagan
12

Micah, Teagan

Vị trí: Thủ môn

Yallop, Tameka
13

Yallop, Tameka

Vị trí: Tiền vệ

Kennedy, Alanna
14

Kennedy, Alanna

Vị trí: Hậu vệ

Gielnik
15

Gielnik

Vị trí: Tiền đạo

Raso, Hayley
16

Raso, Hayley

Vị trí: Tiền đạo

Fowler, Mary
17

Fowler, Mary

Vị trí: Tiền đạo

Arnold, Mackenzie
18

Arnold, Mackenzie

Vị trí: Thủ môn

Gorry, Katrina
19

Gorry, Katrina

Vị trí: Tiền vệ

Kerr, Sam
20

Kerr, Sam

Vị trí: Tiền đạo

Carpenter, Ellie
21

Carpenter, Ellie

Vị trí: Hậu vệ

Harrison, Amy
22

Harrison, Amy

Vị trí: Tiền vệ

Allen, Teigen
23

Allen, Teigen

Vị trí: Hậu vệ