úc

- Úc

Quốc tịch : Úc | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Logo Úc

HUẤN LUYỆN VIÊN

Milicic, Ante

CẦU THỦ

1

Lydia Williams

Vị trí: Thủ môn

2

Simon, Gema

Vị trí: Tiền đạo

3

Luik, Aivi

Vị trí: Tiền vệ

4

Clare Polkinghorne

Vị trí: Hậu vệ

5

Laura Alleway

Vị trí: Hậu vệ

6

Logarzo, Chloe

Vị trí: Tiền vệ

7

Stephanie Catley

Vị trí: Hậu vệ

8

Elise Kellond Knight

Vị trí: Tiền vệ

9

Caitlin Foord

Vị trí: Tiền đạo

10

Emily Van Egmond

Vị trí: Tiền vệ

11

Lisa De Vanna

Vị trí: Tiền đạo

12

Micah, Teagan

Vị trí: Thủ môn

13

Tameka Butt

Vị trí: Tiền vệ

14

Alanna Kennedy

Vị trí: Hậu vệ

15

Gielnik, Emily

Vị trí: Tiền đạo

16

Hayley Raso

Vị trí: Hậu vệ

17

Fowler, Mary

Vị trí: Tiền đạo

18

Mackenzie Arnold

Vị trí: Thủ môn

19

Katrina Gorry

Vị trí: Tiền vệ

20

Samantha Kerr

Vị trí: Tiền đạo

21

Carpenter, Ellie

Vị trí: Hậu vệ

22

Harrison, Amy

Vị trí: Tiền vệ

23

Allen, Teigen

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Milicic, Ante

CẦU THỦ

1

Lydia Williams

Vị trí: Thủ môn

2

Simon, Gema

Vị trí: Tiền đạo

3

Luik, Aivi

Vị trí: Tiền vệ

4

Clare Polkinghorne

Vị trí: Hậu vệ

5

Laura Alleway

Vị trí: Hậu vệ

6

Logarzo, Chloe

Vị trí: Tiền vệ

7

Stephanie Catley

Vị trí: Hậu vệ

8

Elise Kellond Knight

Vị trí: Tiền vệ

9

Caitlin Foord

Vị trí: Tiền đạo

10

Emily Van Egmond

Vị trí: Tiền vệ

11

Lisa De Vanna

Vị trí: Tiền đạo

12

Micah, Teagan

Vị trí: Thủ môn

13

Tameka Butt

Vị trí: Tiền vệ

14

Alanna Kennedy

Vị trí: Hậu vệ

15

Gielnik, Emily

Vị trí: Tiền đạo

16

Hayley Raso

Vị trí: Hậu vệ

17

Fowler, Mary

Vị trí: Tiền đạo

18

Mackenzie Arnold

Vị trí: Thủ môn

19

Katrina Gorry

Vị trí: Tiền vệ

20

Samantha Kerr

Vị trí: Tiền đạo

21

Carpenter, Ellie

Vị trí: Hậu vệ

22

Harrison, Amy

Vị trí: Tiền vệ

23

Allen, Teigen

Vị trí: Hậu vệ