tp cần thơ

- Việt Nam

Quốc tịch : Việt Nam | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Logo TP Cần Thơ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Nguyen, Thanh Danh

CẦU THỦ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Nguyen, Thanh Danh

CẦU THỦ

Kết quả thi đấu TP Cần Thơ

Huấn luyện viên

Nguyen, Thanh Danh

Quốc gia: Việt Nam

Cầu thủ
728x90
130x300
130x300