swindon town

Swindon - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: County Ground | Sức chứa: 15,728

Swindon Town

HUẤN LUYỆN VIÊN

Wellens, Richie
Wellens, Richie

CẦU THỦ

Reid, Tyler
2

Reid, Tyler

Vị trí: Hậu vệ

Zeki Fryers
3

Zeki Fryers

Vị trí: Hậu vệ

Danny Rose
4

Danny Rose

Vị trí: Tiền vệ

Broadbent, Tom
5

Broadbent, Tom

Vị trí: Hậu vệ

Mathieu Baudry
6

Mathieu Baudry

Vị trí: Hậu vệ

Lloyd Isgrove
7

Lloyd Isgrove

Vị trí: Tiền vệ

May, Adam
8

May, Adam

Vị trí: Tiền vệ

Jerry Yates
9

Jerry Yates

Vị trí: Tiền đạo

Michael Doughty
10

Michael Doughty

Vị trí: Tiền vệ

Kaiyne Woolery
11

Kaiyne Woolery

Vị trí: Tiền vệ

Henry, Will
12

Henry, Will

Vị trí: Thủ môn

McGilp, Cameron
13

McGilp, Cameron

Vị trí: Tiền vệ

Iandolo, Ellis
14

Iandolo, Ellis

Vị trí: Tiền vệ

Ballard, Danny
16

Ballard, Danny

Vị trí: Hậu vệ

Twine, Scott
17

Twine, Scott

Vị trí: Tiền đạo

Bancroft, Jacob
18

Bancroft, Jacob

Vị trí: Tiền vệ

Lyden, Jordan
19

Lyden, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

Toumani Diagouraga
20

Toumani Diagouraga

Vị trí: Tiền vệ

Curran, Taylor
21

Curran, Taylor

Vị trí: Hậu vệ

Graham, Ralph
22

Graham, Ralph

Vị trí: Tiền vệ

Luke McCormick
23

Luke McCormick

Vị trí: Thủ môn

Hunt, Robert
24

Hunt, Robert

Vị trí: Hậu vệ

Romanski, Joe
25

Romanski, Joe

Vị trí: Hậu vệ

Conroy, Dion
26

Conroy, Dion

Vị trí: Hậu vệ

Jaiyesimi, Diallang
27

Jaiyesimi, Diallang

Vị trí: Tiền đạo

Eoin Doyle
28

Eoin Doyle

Vị trí: Tiền đạo

Matthews, Archie
29

Matthews, Archie

Vị trí: Thủ môn

Anderson, Keshi
30

Anderson, Keshi

Vị trí: Tiền đạo

Ifill, Markus
31

Ifill, Markus

Vị trí:

Haines, Luke
33

Haines, Luke

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Wellens, Richie
Wellens, Richie

CẦU THỦ

Reid, Tyler
2

Reid, Tyler

Vị trí: Hậu vệ

Zeki Fryers
3

Zeki Fryers

Vị trí: Hậu vệ

Danny Rose
4

Danny Rose

Vị trí: Tiền vệ

Broadbent, Tom
5

Broadbent, Tom

Vị trí: Hậu vệ

Mathieu Baudry
6

Mathieu Baudry

Vị trí: Hậu vệ

Lloyd Isgrove
7

Lloyd Isgrove

Vị trí: Tiền vệ

May, Adam
8

May, Adam

Vị trí: Tiền vệ

Jerry Yates
9

Jerry Yates

Vị trí: Tiền đạo

Michael Doughty
10

Michael Doughty

Vị trí: Tiền vệ

Kaiyne Woolery
11

Kaiyne Woolery

Vị trí: Tiền vệ

Henry, Will
12

Henry, Will

Vị trí: Thủ môn

McGilp, Cameron
13

McGilp, Cameron

Vị trí: Tiền vệ

Iandolo, Ellis
14

Iandolo, Ellis

Vị trí: Tiền vệ

Ballard, Danny
16

Ballard, Danny

Vị trí: Hậu vệ

Twine, Scott
17

Twine, Scott

Vị trí: Tiền đạo

Bancroft, Jacob
18

Bancroft, Jacob

Vị trí: Tiền vệ

Lyden, Jordan
19

Lyden, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

Toumani Diagouraga
20

Toumani Diagouraga

Vị trí: Tiền vệ

Curran, Taylor
21

Curran, Taylor

Vị trí: Hậu vệ

Graham, Ralph
22

Graham, Ralph

Vị trí: Tiền vệ

Luke McCormick
23

Luke McCormick

Vị trí: Thủ môn

Hunt, Robert
24

Hunt, Robert

Vị trí: Hậu vệ

Romanski, Joe
25

Romanski, Joe

Vị trí: Hậu vệ

Conroy, Dion
26

Conroy, Dion

Vị trí: Hậu vệ

Jaiyesimi, Diallang
27

Jaiyesimi, Diallang

Vị trí: Tiền đạo

Eoin Doyle
28

Eoin Doyle

Vị trí: Tiền đạo

Matthews, Archie
29

Matthews, Archie

Vị trí: Thủ môn

Anderson, Keshi
30

Anderson, Keshi

Vị trí: Tiền đạo

Ifill, Markus
31

Ifill, Markus

Vị trí:

Haines, Luke
33

Haines, Luke

Vị trí: Tiền vệ