DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Logarusic, Zdravko

Quốc gia: Croatia

Cầu thủ
Abdallah Mohamed
0

Tiền vệ

Quốc gia: Sudan

22/07/1983

Abdallah Mohamed
0

Tiền vệ

22/07/1983

Mostafa Hafez Ahmed Hamed
0

Thủ môn

Quốc gia: Sudan

17/01/1977

Mostafa Hafez Ahmed Hamed
0

Thủ môn

17/01/1977

Abakar Hassan
0

Hậu vệ

Quốc gia: Sudan

28/02/1985

Abakar Hassan
0

Hậu vệ

28/02/1985

Saeed Tariq Mukhtar
0

Hậu vệ

Quốc gia: Sudan

26/01/1983

Saeed Tariq Mukhtar
0

Hậu vệ

26/01/1983

Hado Ala'a Eldin Yousif
0

Tiền vệ

Quốc gia: Sudan

03/01/1982

Hado Ala'a Eldin Yousif
0

Tiền vệ

03/01/1982

Dama Sami Abdalla El Amin
0

Tiền vệ

Quốc gia: Sudan

17/02/1987

Dama Sami Abdalla El Amin
0

Tiền vệ

17/02/1987

Balla Saeed Mustafa
0

Tiền vệ

Quốc gia: Sudan

01/01/1986

Balla Saeed Mustafa
0

Tiền vệ

01/01/1986

Idris Ahmed Mohamed
0

Tiền vệ

Quốc gia: Sudan

30/11/-0001

Idris Ahmed Mohamed
0

Tiền vệ

30/11/-0001

Osman Muhannad Tahir
0

Tiền đạo

Quốc gia: Sudan

03/12/1984

Osman Muhannad Tahir
0

Tiền đạo

03/12/1984

Farah Anas
0

Hậu vệ

Quốc gia: Sudan

30/11/-0001

Farah Anas
0

Hậu vệ

30/11/-0001

Bashir Mohamed Ahmed
0

Tiền vệ

Quốc gia: Sudan

23/05/1987

Bashir Mohamed Ahmed
0

Tiền vệ

23/05/1987

Angalo Muneir
0

Hậu vệ

Quốc gia: Sudan

30/11/-0001

Angalo Muneir
0

Hậu vệ

30/11/-0001

Golwak Roy
0

Thủ môn

Quốc gia: Sudan

05/07/1986

Golwak Roy
0

Thủ môn

05/07/1986

Adam Ismaeel Siddiq
0

Hậu vệ

Quốc gia: Sudan

01/03/1987

Adam Ismaeel Siddiq
0

Hậu vệ

01/03/1987

Obnen Gimi Natali
0

Tiền đạo

Quốc gia: Sudan

06/12/1988

Obnen Gimi Natali
0

Tiền đạo

06/12/1988

Wani Gimi Aristo
0

Hậu vệ

Quốc gia: Sudan

30/11/-0001

Wani Gimi Aristo
0

Hậu vệ

30/11/-0001

El Khider Mohamed Ali
0

Hậu vệ

Quốc gia: Sudan

10/02/1985

El Khider Mohamed Ali
0

Hậu vệ

10/02/1985

Baha Eldin
1

Thủ môn

Quốc gia: Sudan

01/01/1978

Baha Eldin
1

Thủ môn

01/01/1978

Adam Mohamed
1

Thủ môn

Quốc gia: Sudan

30/11/-0001

Adam Mohamed
1

Thủ môn

30/11/-0001

Ibrahim Abdel Rahman
1

Thủ môn

Quốc gia: Sudan

30/11/-0001

Ibrahim Abdel Rahman
1

Thủ môn

30/11/-0001

Mohammed Ehab
1

Thủ môn

Quốc gia: Sudan

10/07/1987

Mohammed Ehab
1

Thủ môn

10/07/1987

Shaikh Eldin
2

Tiền đạo

Quốc gia: Sudan

20/12/1990

Shaikh Eldin
2

Tiền đạo

20/12/1990

Sadoumba El Taher Hassan
2

Hậu vệ

Quốc gia: Sudan

05/10/1989

Sadoumba El Taher Hassan
2

Hậu vệ

05/10/1989

El Tayeb Musa
3

Hậu vệ

Quốc gia: Sudan

15/06/1984

El Tayeb Musa
3

Hậu vệ

15/06/1984

Muawia
3

Hậu vệ

Quốc gia: Sudan

15/05/1986

Muawia
3

Hậu vệ

15/05/1986

El Zoumah Musa
3

Hậu vệ

Quốc gia: Sudan

30/11/-0001

El Zoumah Musa
3

Hậu vệ

30/11/-0001

Bashir Muawia
3

Hậu vệ

Quốc gia: Sudan

30/11/-0001

Bashir Muawia
3

Hậu vệ

30/11/-0001

Abdalla Faris
3

Hậu vệ

Quốc gia: Sudan

19/02/1994

Abdalla Faris
3

Hậu vệ

19/02/1994

Nagm Eldin
4

Hậu vệ

Quốc gia: Sudan

17/11/1987

Nagm Eldin
4

Hậu vệ

17/11/1987

Elnoor Ali
4

Hậu vệ

Quốc gia: Sudan

01/01/1984

Elnoor Ali
4

Hậu vệ

01/01/1984

Ala Eldin
5

Tiền vệ

Quốc gia: Sudan

03/01/1982

Ala Eldin
5

Tiền vệ

03/01/1982

Mohammed Malik
5

Hậu vệ

Quốc gia: Sudan

13/04/1989

Mohammed Malik
5

Hậu vệ

13/04/1989

Musab
6

Hậu vệ

Quốc gia: Sudan

04/06/1986

Musab
6

Hậu vệ

04/06/1986

Muhgoub Elmuez
6

Thủ môn

Quốc gia: Sudan

14/08/1983

Muhgoub Elmuez
6

Thủ môn

14/08/1983

Abdalla Ahmed
6

Hậu vệ

Quốc gia: Sudan

17/08/1989

Abdalla Ahmed
6

Hậu vệ

17/08/1989

Agab Ramadan
7

Hậu vệ

Quốc gia: Sudan

19/09/1989

Agab Ramadan
7

Hậu vệ

19/09/1989

Ahmed Basher Mohamed
7

Tiền vệ

Quốc gia: Sudan

01/01/1984

Ahmed Basher Mohamed
7

Tiền vệ

01/01/1984

Sayer Adam
7

Tiền đạo

Quốc gia: Sudan

01/01/1983

Sayer Adam
7

Tiền đạo

01/01/1983

Ahmed Haitham
8

Tiền vệ

Quốc gia: Sudan

30/08/1978

Ahmed Haitham
8

Tiền vệ

30/08/1978

Mustafa Haitham
8

Tiền vệ

Quốc gia: Sudan

30/08/1978

Mustafa Haitham
8

Tiền vệ

30/08/1978

Siddiq Saeed
8

Tiền vệ

Quốc gia: Sudan

01/01/1986

Siddiq Saeed
8

Tiền vệ

01/01/1986

Bashir Hamouda
9

Tiền vệ

Quốc gia: Sudan

01/02/1983

Bashir Hamouda
9

Tiền vệ

01/02/1983

Masawi Saif
9

Hậu vệ

Quốc gia: Sudan

27/10/1984

Masawi Saif
9

Hậu vệ

27/10/1984

Tahir Mohamed
10

Tiền vệ

Quốc gia: Sudan

03/12/1984

Tahir Mohamed
10

Tiền vệ

03/12/1984

Hussein Faisal
11

Tiền vệ

Quốc gia: Sudan

01/01/1986

Hussein Faisal
11

Tiền vệ

01/01/1986

Makeen Bakri
11

Tiền vệ

Quốc gia: Sudan

30/11/-0001

Makeen Bakri
11

Tiền vệ

30/11/-0001

Abdalla Ragei
11

Tiền vệ

Quốc gia: Sudan

01/04/1984

Abdalla Ragei
11

Tiền vệ

01/04/1984

Eldoud Galag Badr
12

Tiền vệ

Quốc gia: Sudan

01/04/1981

Eldoud Galag Badr
12

Tiền vệ

01/04/1981

Abd Alrahman
12

Tiền vệ

Quốc gia: Sudan

10/04/1981

Abd Alrahman
12

Tiền vệ

10/04/1981

Ibrahim Salah
12

Tiền vệ

Quốc gia: Sudan

14/09/1985

Ibrahim Salah
12

Tiền vệ

14/09/1985

Koko Mohamed
12

Tiền đạo

Quốc gia: Sudan

01/01/1988

Koko Mohamed
12

Tiền đạo

01/01/1988

Hamid Nazar
13

Tiền vệ

Quốc gia: Sudan

01/01/1989

Hamid Nazar
13

Tiền vệ

01/01/1989

Balla
14

Hậu vệ

Quốc gia: Sudan

12/09/1985

Balla
14

Hậu vệ

12/09/1985

Eltayeb Nadir
14

Tiền vệ

Quốc gia: Sudan

10/10/1992

Eltayeb Nadir
14

Tiền vệ

10/10/1992

Mahmoud Omer
14

Tiền vệ

Quốc gia: Sudan

01/01/1983

Mahmoud Omer
14

Tiền vệ

01/01/1983

Khalifa
15

Tiền vệ

Quốc gia: Sudan

23/11/1983

Khalifa
15

Tiền vệ

23/11/1983

Abdul Gadir Bekry
15

Tiền đạo

Quốc gia: Sudan

30/11/-0001

Abdul Gadir Bekry
15

Tiền đạo

30/11/-0001

Bakri Hammad
15

Tiền vệ

Quốc gia: Sudan

14/09/1987

Bakri Hammad
15

Tiền vệ

14/09/1987

Mahgoub Elmuez
16

Thủ môn

Quốc gia: Sudan

14/08/1978

Mahgoub Elmuez
16

Thủ môn

14/08/1978

Almoiz
16

Thủ môn

Quốc gia: Sudan

14/08/1983

Almoiz
16

Thủ môn

14/08/1983

Hafez Mustafa
16

Thủ môn

Quốc gia: Sudan

17/01/1977

Hafez Mustafa
16

Thủ môn

17/01/1977

Elzobair Abdalla
16

Thủ môn

Quốc gia: Sudan

30/11/-0001

Elzobair Abdalla
16

Thủ môn

30/11/-0001

El Tahir Mudather
17

Tiền đạo

Quốc gia: Sudan

23/07/1988

El Tahir Mudather
17

Tiền đạo

23/07/1988

Sami Amin
18

Tiền đạo

Quốc gia: Sudan

17/02/1987

Sami Amin
18

Tiền đạo

17/02/1987

El Mani Amin Ibrahim Anklo
18

Tiền vệ

Quốc gia: Sudan

17/01/1986

El Mani Amin Ibrahim Anklo
18

Tiền vệ

17/01/1986

Gafar Ali
18

Hậu vệ

Quốc gia: Sudan

01/01/1986

Gafar Ali
18

Hậu vệ

01/01/1986

Kamal Amir
19

Tiền vệ

Quốc gia: Sudan

24/07/1992

Kamal Amir
19

Tiền vệ

24/07/1992

Musa Mohamed
20

Tiền vệ

Quốc gia: Sudan

09/05/1982

Musa Mohamed
20

Tiền vệ

09/05/1982

Siddiq Ismail
20

Hậu vệ

Quốc gia: Sudan

01/03/1987

Siddiq Ismail
20

Hậu vệ

01/03/1987

El Hadi Akram
21

Thủ môn

Quốc gia: Sudan

27/02/1987

El Hadi Akram
21

Thủ môn

27/02/1987

Abdelrahman
22

Tiền đạo

Quốc gia: Sudan

01/01/1991

Abdelrahman
22

Tiền đạo

01/01/1991

Monim Ankaba Mohamed Abdul
22

Tiền vệ

Quốc gia: Sudan

01/07/1990

Monim Ankaba Mohamed Abdul
22

Tiền vệ

01/07/1990

El Shighail Nasr Eldin Omer Ahmed
23

Tiền vệ

Quốc gia: Sudan

07/04/1985

El Shighail Nasr Eldin Omer Ahmed
23
Omer Hamza Adam Osman
23

Hậu vệ

Quốc gia: Sudan

30/11/-0001

Omer Hamza Adam Osman
23

Hậu vệ

30/11/-0001

Mofadel Mohamed
23

Thủ môn

Quốc gia: Sudan

05/01/1985

Mofadel Mohamed
23

Thủ môn

05/01/1985