stockport county fc

Stockport - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Edgeley Park | Sức chứa: 10,832

Logo STOCKPORT COUNTY FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Gannon, Jim

CẦU THỦ

Danny Hurst

Vị trí: Thủ môn

1

Ben Hinchliffe

Vị trí: Thủ môn

2

Dan Cowan

Vị trí: Hậu vệ

Glenn Belezika

Vị trí: Hậu vệ

3

Duxberry, Scott

Vị trí: Hậu vệ

3

Max Cartwright

Vị trí: Hậu vệ

Sean O'Hanlon

Vị trí: Hậu vệ

Smalley, Chris

Vị trí: Hậu vệ

Paris Basteman

Vị trí: Hậu vệ

3

Sam Minihan

Vị trí: Hậu vệ

4

Jordan Keane

Vị trí: Hậu vệ

5

Ashley Palmer

Vị trí: Hậu vệ

Harry Winter

Vị trí: Tiền vệ

5

Clarke, Michael

Vị trí: Tiền đạo

7

Thomas, Adam

Vị trí: Tiền vệ

8

Walker, Samuel

Vị trí: Tiền vệ

Jake Kirby

Vị trí: Tiền vệ

8

Stopforth, Gary

Vị trí: Tiền vệ

9

Amis, Josh

Vị trí: Tiền đạo

10

Osborne, Elliot

Vị trí: Tiền vệ

11

Darren Stephenson

Vị trí: Tiền đạo

11

Bohan Dixon

Vị trí: Hậu vệ

9

Mulhern, Euan

Vị trí: Tiền đạo

10

Ball, Jimmy

Vị trí: Tiền vệ

12

Turnbull, Paul

Vị trí:

13

Ian Ormson

Vị trí: Thủ môn

14

Connor Dimaio

Vị trí: Tiền vệ

15

Warburton, Matthew

Vị trí: Tiền đạo

16

Nyal Bell

Vị trí: Tiền đạo

17

Downing, Jordan

Vị trí: Hậu vệ

17

Etches, Adam

Vị trí: Tiền vệ

18

West, George

Vị trí: Tiền đạo

18

Czubik, Szymon

Vị trí: Tiền đạo

18

Andy Robinson

Vị trí: Tiền vệ

23

Jon Macken

Vị trí: Tiền đạo

32

Brandon Windsor

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Gannon, Jim

CẦU THỦ

Danny Hurst

Vị trí: Thủ môn

1

Ben Hinchliffe

Vị trí: Thủ môn

2

Dan Cowan

Vị trí: Hậu vệ

Glenn Belezika

Vị trí: Hậu vệ

3

Duxberry, Scott

Vị trí: Hậu vệ

3

Max Cartwright

Vị trí: Hậu vệ

Sean O'Hanlon

Vị trí: Hậu vệ

Smalley, Chris

Vị trí: Hậu vệ

Paris Basteman

Vị trí: Hậu vệ

3

Sam Minihan

Vị trí: Hậu vệ

4

Jordan Keane

Vị trí: Hậu vệ

5

Ashley Palmer

Vị trí: Hậu vệ

Harry Winter

Vị trí: Tiền vệ

5

Clarke, Michael

Vị trí: Tiền đạo

7

Thomas, Adam

Vị trí: Tiền vệ

8

Walker, Samuel

Vị trí: Tiền vệ

Jake Kirby

Vị trí: Tiền vệ

8

Stopforth, Gary

Vị trí: Tiền vệ

9

Amis, Josh

Vị trí: Tiền đạo

10

Osborne, Elliot

Vị trí: Tiền vệ

11

Darren Stephenson

Vị trí: Tiền đạo

11

Bohan Dixon

Vị trí: Hậu vệ

9

Mulhern, Euan

Vị trí: Tiền đạo

10

Ball, Jimmy

Vị trí: Tiền vệ

12

Turnbull, Paul

Vị trí:

13

Ian Ormson

Vị trí: Thủ môn

14

Connor Dimaio

Vị trí: Tiền vệ

15

Warburton, Matthew

Vị trí: Tiền đạo

16

Nyal Bell

Vị trí: Tiền đạo

17

Downing, Jordan

Vị trí: Hậu vệ

17

Etches, Adam

Vị trí: Tiền vệ

18

West, George

Vị trí: Tiền đạo

18

Czubik, Szymon

Vị trí: Tiền đạo

18

Andy Robinson

Vị trí: Tiền vệ

23

Jon Macken

Vị trí: Tiền đạo

32

Brandon Windsor

Vị trí: Tiền đạo

Huấn luyện viên

Gannon, Jim

Quốc gia: Ireland

Cầu thủ

Thủ môn

Quốc gia: Anh

14/11/1980

1

Thủ môn

Quốc gia: Anh

09/10/1988

2

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

18/02/1992

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

24/12/1994

3

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

3

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

18/11/1985

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

02/01/1983

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

26/12/1993

3

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

16/02/1994

4

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

19/09/1993

5

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

09/11/1992

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

10/06/1989

5

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

13/08/1989

7

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

8

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

15/04/1987

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

09/05/1994

8

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

9

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

24/10/1994

10

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

12/05/1996

11

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

06/03/1993

11

Quốc gia:

01/01/1970

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

17/10/1989

9

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

28/02/1997

10

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

01/12/1995

12

Quốc gia:

01/01/1970

13

Thủ môn

Quốc gia: Anh

16/05/1994

14

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

28/01/1996

15

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

01/01/1970

16

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

18/01/1997

17

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

17

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

18

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

01/01/1970

18

Tiền đạo

Quốc gia: Ba Lan

01/01/1970

18

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

03/11/1979

23

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

07/09/1977

32

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

01/01/1970

728x90
130x300
130x300