stevenage borough

Stevenage - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: The Lamex Stadium | Sức chứa: 6,722

Logo Stevenage Borough

HUẤN LUYỆN VIÊN

Maamria, Noureddine

CẦU THỦ

1

Paul Farman

Vị trí: Thủ môn

2

Wildin, Luther

Vị trí: Tiền vệ

2

Jonathan Smith

Vị trí: Tiền vệ

3

Johnny Hunt

Vị trí: Hậu vệ

4

Michael Timlin

Vị trí: Tiền vệ

5

Scott Cuthbert

Vị trí: Hậu vệ

6

Mckee, Mark

Vị trí: Tiền vệ

7

Ball, James

Vị trí: Tiền đạo

8

Joel Byrom

Vị trí: Tiền vệ

9

Alex Revell

Vị trí: Tiền đạo

11

Sonupe, Emmanuel

Vị trí: Tiền đạo

12

Chair, Ilias

Vị trí: Tiền vệ

13

Appleyard, William

Vị trí: Thủ môn

14

Ferry, James

Vị trí: Tiền vệ

15

Vancooten, Terence

Vị trí: Hậu vệ

16

Iontton, Arthur

Vị trí: Tiền vệ

17

Makoma, Donovan

Vị trí: Hậu vệ

19

Danny Newton

Vị trí: Tiền đạo

20

Jamal Campbell-Ryce

Vị trí: Tiền đạo

23

Gibson, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

24

Makasi, Moses

Vị trí: Tiền vệ

25

Ronnie Henry

Vị trí: Hậu vệ

26

White, Joe

Vị trí: Tiền đạo

27

Byrne, Oliver

Vị trí: Thủ môn

28

Kurtis Guthrie

Vị trí: Tiền đạo

29

Smyth, Liam

Vị trí: Tiền đạo

30

Luke Wilkinson

Vị trí: Hậu vệ

31

Ben Nugent

Vị trí: Hậu vệ

32

O'Donnell, Dylan

Vị trí: Hậu vệ

35

Dyson, Calum

Vị trí: Tiền đạo

36

Adebayo, Elijah

Vị trí: Tiền đạo

37

Joe Martin

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Maamria, Noureddine

CẦU THỦ

1

Paul Farman

Vị trí: Thủ môn

2

Wildin, Luther

Vị trí: Tiền vệ

2

Jonathan Smith

Vị trí: Tiền vệ

3

Johnny Hunt

Vị trí: Hậu vệ

4

Michael Timlin

Vị trí: Tiền vệ

5

Scott Cuthbert

Vị trí: Hậu vệ

6

Mckee, Mark

Vị trí: Tiền vệ

7

Ball, James

Vị trí: Tiền đạo

8

Joel Byrom

Vị trí: Tiền vệ

9

Alex Revell

Vị trí: Tiền đạo

11

Sonupe, Emmanuel

Vị trí: Tiền đạo

12

Chair, Ilias

Vị trí: Tiền vệ

13

Appleyard, William

Vị trí: Thủ môn

14

Ferry, James

Vị trí: Tiền vệ

15

Vancooten, Terence

Vị trí: Hậu vệ

16

Iontton, Arthur

Vị trí: Tiền vệ

17

Makoma, Donovan

Vị trí: Hậu vệ

19

Danny Newton

Vị trí: Tiền đạo

20

Jamal Campbell-Ryce

Vị trí: Tiền đạo

23

Gibson, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

24

Makasi, Moses

Vị trí: Tiền vệ

25

Ronnie Henry

Vị trí: Hậu vệ

26

White, Joe

Vị trí: Tiền đạo

27

Byrne, Oliver

Vị trí: Thủ môn

28

Kurtis Guthrie

Vị trí: Tiền đạo

29

Smyth, Liam

Vị trí: Tiền đạo

30

Luke Wilkinson

Vị trí: Hậu vệ

31

Ben Nugent

Vị trí: Hậu vệ

32

O'Donnell, Dylan

Vị trí: Hậu vệ

35

Dyson, Calum

Vị trí: Tiền đạo

36

Adebayo, Elijah

Vị trí: Tiền đạo

37

Joe Martin

Vị trí: Hậu vệ