scotland

- Scotland

Quốc tịch : Scotland | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Scotland

HUẤN LUYỆN VIÊN

Kerr, Shelley
Kerr, Shelley

CẦU THỦ

Alexander, Lee
1

Alexander, Lee

Vị trí: Thủ môn

Smith, Kirsty
2

Smith, Kirsty

Vị trí: Hậu vệ

Docherty, Nicola
3

Docherty, Nicola

Vị trí: Hậu vệ

Corsie, Rachel
4

Corsie, Rachel

Vị trí: Hậu vệ

Beattie, Jenny
5

Beattie, Jenny

Vị trí: Hậu vệ

Love, Jo
6

Love, Jo

Vị trí: Tiền vệ

Lauder, Hayley
7

Lauder, Hayley

Vị trí: Hậu vệ

Little, Kim
8

Little, Kim

Vị trí: Tiền vệ

Weir, Caroline
9

Weir, Caroline

Vị trí: Tiền vệ

Crichton, Leanne
10

Crichton, Leanne

Vị trí: Tiền vệ

Evans, Lisa
11

Evans, Lisa

Vị trí: Tiền đạo

Lynn, Shannon
12

Lynn, Shannon

Vị trí: Thủ môn

Ross, Jane
13

Ross, Jane

Vị trí: Tiền đạo

Arthur, Chloe
14

Arthur, Chloe

Vị trí: Hậu vệ

Howard, Sophie
15

Howard, Sophie

Vị trí: Hậu vệ

Murray, Christie
16

Murray, Christie

Vị trí: Tiền vệ

Murray, Joelle
17

Murray, Joelle

Vị trí: Hậu vệ

Emslie, Claire
18

Emslie, Claire

Vị trí: Tiền đạo

Clelland, Lana
19

Clelland, Lana

Vị trí: Tiền đạo

Brown, Fiona
20

Brown, Fiona

Vị trí: Tiền đạo

Fife, Jenna
21

Fife, Jenna

Vị trí: Thủ môn

Cuthbert, Erin
22

Cuthbert, Erin

Vị trí: Tiền đạo

Arnot, Lizzie
23

Arnot, Lizzie

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Kerr, Shelley
Kerr, Shelley

CẦU THỦ

Alexander, Lee
1

Alexander, Lee

Vị trí: Thủ môn

Smith, Kirsty
2

Smith, Kirsty

Vị trí: Hậu vệ

Docherty, Nicola
3

Docherty, Nicola

Vị trí: Hậu vệ

Corsie, Rachel
4

Corsie, Rachel

Vị trí: Hậu vệ

Beattie, Jenny
5

Beattie, Jenny

Vị trí: Hậu vệ

Love, Jo
6

Love, Jo

Vị trí: Tiền vệ

Lauder, Hayley
7

Lauder, Hayley

Vị trí: Hậu vệ

Little, Kim
8

Little, Kim

Vị trí: Tiền vệ

Weir, Caroline
9

Weir, Caroline

Vị trí: Tiền vệ

Crichton, Leanne
10

Crichton, Leanne

Vị trí: Tiền vệ

Evans, Lisa
11

Evans, Lisa

Vị trí: Tiền đạo

Lynn, Shannon
12

Lynn, Shannon

Vị trí: Thủ môn

Ross, Jane
13

Ross, Jane

Vị trí: Tiền đạo

Arthur, Chloe
14

Arthur, Chloe

Vị trí: Hậu vệ

Howard, Sophie
15

Howard, Sophie

Vị trí: Hậu vệ

Murray, Christie
16

Murray, Christie

Vị trí: Tiền vệ

Murray, Joelle
17

Murray, Joelle

Vị trí: Hậu vệ

Emslie, Claire
18

Emslie, Claire

Vị trí: Tiền đạo

Clelland, Lana
19

Clelland, Lana

Vị trí: Tiền đạo

Brown, Fiona
20

Brown, Fiona

Vị trí: Tiền đạo

Fife, Jenna
21

Fife, Jenna

Vị trí: Thủ môn

Cuthbert, Erin
22

Cuthbert, Erin

Vị trí: Tiền đạo

Arnot, Lizzie
23

Arnot, Lizzie

Vị trí: Tiền vệ