peru

- Peru

Quốc tịch : Peru | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Logo Peru

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ricardo Gareca

CẦU THỦ

1

Pedro Gallese

Vị trí: Thủ môn

2

Abram, Luis

Vị trí: Hậu vệ

3

Aldo Corzo

Vị trí: Hậu vệ

4

Anderson Santamaria

Vị trí: Hậu vệ

5

Miguel Araujo

Vị trí: Hậu vệ

6

Miguel Trauco

Vị trí: Hậu vệ

7

Ballon, Josepmir

Vị trí: Tiền vệ

8

Christian Cueva

Vị trí: Tiền vệ

9

Paolo Guerrero

Vị trí: Tiền đạo

10

Jefferson Farfan

Vị trí: Tiền vệ

11

Raul Ruidiaz

Vị trí: Tiền đạo

12

Carlos Caceda

Vị trí: Thủ môn

13

Renato Tapia

Vị trí: Tiền vệ

14

Andy Polo

Vị trí: Tiền đạo

15

Carlos Zambrano

Vị trí: Hậu vệ

16

Prettel, Jesus

Vị trí: Tiền vệ

17

Luis Advincula

Vị trí: Hậu vệ

18

Andre Martin Carrillo

Vị trí: Tiền vệ

19

Yoshimar Yotun

Vị trí: Tiền vệ

20

Edison Flores

Vị trí: Tiền vệ

21

Alvarez, Patricio

Vị trí: Thủ môn

22

Alexander Callens

Vị trí: Hậu vệ

23

Crespo, Christofer

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ricardo Gareca

CẦU THỦ

1

Pedro Gallese

Vị trí: Thủ môn

2

Abram, Luis

Vị trí: Hậu vệ

3

Aldo Corzo

Vị trí: Hậu vệ

4

Anderson Santamaria

Vị trí: Hậu vệ

5

Miguel Araujo

Vị trí: Hậu vệ

6

Miguel Trauco

Vị trí: Hậu vệ

7

Ballon, Josepmir

Vị trí: Tiền vệ

8

Christian Cueva

Vị trí: Tiền vệ

9

Paolo Guerrero

Vị trí: Tiền đạo

10

Jefferson Farfan

Vị trí: Tiền vệ

11

Raul Ruidiaz

Vị trí: Tiền đạo

12

Carlos Caceda

Vị trí: Thủ môn

13

Renato Tapia

Vị trí: Tiền vệ

14

Andy Polo

Vị trí: Tiền đạo

15

Carlos Zambrano

Vị trí: Hậu vệ

16

Prettel, Jesus

Vị trí: Tiền vệ

17

Luis Advincula

Vị trí: Hậu vệ

18

Andre Martin Carrillo

Vị trí: Tiền vệ

19

Yoshimar Yotun

Vị trí: Tiền vệ

20

Edison Flores

Vị trí: Tiền vệ

21

Alvarez, Patricio

Vị trí: Thủ môn

22

Alexander Callens

Vị trí: Hậu vệ

23

Crespo, Christofer

Vị trí: Tiền vệ