peru

- Peru

Quốc tịch : Peru | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Peru

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ricardo Gareca
Ricardo Gareca

CẦU THỦ

Gallese, Pedro
1

Gallese, Pedro

Vị trí: Thủ môn

Abram, Luis
2

Abram, Luis

Vị trí: Hậu vệ

Corzo, Aldo
3

Corzo, Aldo

Vị trí: Hậu vệ

Santamaria, Anderson
4

Santamaria, Anderson

Vị trí: Hậu vệ

Zambrano, Carlos
5

Zambrano, Carlos

Vị trí: Hậu vệ

Trauco, Miguel
6

Trauco, Miguel

Vị trí: Hậu vệ

Ballon, Josepmir
7

Ballon, Josepmir

Vị trí: Tiền vệ

Costa, Gabriel
8

Costa, Gabriel

Vị trí: Tiền đạo

Guerrero, Paolo
9

Guerrero, Paolo

Vị trí: Tiền đạo

Cueva, Christian
10

Cueva, Christian

Vị trí: Tiền vệ

Hohberg, Alejandro
11

Hohberg, Alejandro

Vị trí: Tiền vệ

Caceda, Carlos
12

Caceda, Carlos

Vị trí: Thủ môn

Tapia, Renato
13

Tapia, Renato

Vị trí: Tiền vệ

Ascues, Carlos
14

Ascues, Carlos

Vị trí: Hậu vệ

Lopez, Marcos
15

Lopez, Marcos

Vị trí: Hậu vệ

Gonzales, Christofer
16

Gonzales, Christofer

Vị trí: Tiền vệ

Advincula, Luis
17

Advincula, Luis

Vị trí: Hậu vệ

Carrillo, Andre
18

Carrillo, Andre

Vị trí: Tiền vệ

Yotun, Yoshimar
19

Yotun, Yoshimar

Vị trí: Tiền vệ

Flores, Edison
20

Flores, Edison

Vị trí: Tiền vệ

Alvarez, Patricio
21

Alvarez, Patricio

Vị trí: Thủ môn

Callens, Alexander
22

Callens, Alexander

Vị trí: Hậu vệ

Alfageme, Armando
25

Alfageme, Armando

Vị trí: Tiền vệ

Reyna, Yordy
26

Reyna, Yordy

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ricardo Gareca
Ricardo Gareca

CẦU THỦ

Gallese, Pedro
1

Gallese, Pedro

Vị trí: Thủ môn

Abram, Luis
2

Abram, Luis

Vị trí: Hậu vệ

Corzo, Aldo
3

Corzo, Aldo

Vị trí: Hậu vệ

Santamaria, Anderson
4

Santamaria, Anderson

Vị trí: Hậu vệ

Zambrano, Carlos
5

Zambrano, Carlos

Vị trí: Hậu vệ

Trauco, Miguel
6

Trauco, Miguel

Vị trí: Hậu vệ

Ballon, Josepmir
7

Ballon, Josepmir

Vị trí: Tiền vệ

Costa, Gabriel
8

Costa, Gabriel

Vị trí: Tiền đạo

Guerrero, Paolo
9

Guerrero, Paolo

Vị trí: Tiền đạo

Cueva, Christian
10

Cueva, Christian

Vị trí: Tiền vệ

Hohberg, Alejandro
11

Hohberg, Alejandro

Vị trí: Tiền vệ

Caceda, Carlos
12

Caceda, Carlos

Vị trí: Thủ môn

Tapia, Renato
13

Tapia, Renato

Vị trí: Tiền vệ

Ascues, Carlos
14

Ascues, Carlos

Vị trí: Hậu vệ

Lopez, Marcos
15

Lopez, Marcos

Vị trí: Hậu vệ

Gonzales, Christofer
16

Gonzales, Christofer

Vị trí: Tiền vệ

Advincula, Luis
17

Advincula, Luis

Vị trí: Hậu vệ

Carrillo, Andre
18

Carrillo, Andre

Vị trí: Tiền vệ

Yotun, Yoshimar
19

Yotun, Yoshimar

Vị trí: Tiền vệ

Flores, Edison
20

Flores, Edison

Vị trí: Tiền vệ

Alvarez, Patricio
21

Alvarez, Patricio

Vị trí: Thủ môn

Callens, Alexander
22

Callens, Alexander

Vị trí: Hậu vệ

Alfageme, Armando
25

Alfageme, Armando

Vị trí: Tiền vệ

Reyna, Yordy
26

Reyna, Yordy

Vị trí: Tiền đạo