peru

- Peru

Quốc tịch : Peru | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Peru

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ricardo Gareca
Ricardo Gareca

CẦU THỦ

Pedro Gallese
1

Pedro Gallese

Vị trí: Thủ môn

Abram, Luis
2

Abram, Luis

Vị trí: Hậu vệ

Aldo Corzo
3

Aldo Corzo

Vị trí: Hậu vệ

Anderson Santamaria
4

Anderson Santamaria

Vị trí: Hậu vệ

Miguel Araujo
5

Miguel Araujo

Vị trí: Hậu vệ

Trauco, Miguel
6

Trauco, Miguel

Vị trí: Hậu vệ

Ballon, Josepmir
7

Ballon, Josepmir

Vị trí: Tiền vệ

Christian Cueva
8

Christian Cueva

Vị trí: Tiền vệ

Paolo Guerrero
9

Paolo Guerrero

Vị trí: Tiền đạo

Jefferson Farfan
10

Jefferson Farfan

Vị trí: Tiền vệ

Raul Ruidiaz
11

Raul Ruidiaz

Vị trí: Tiền đạo

Carlos Caceda
12

Carlos Caceda

Vị trí: Thủ môn

Renato Tapia
13

Renato Tapia

Vị trí: Tiền vệ

Andy Polo
14

Andy Polo

Vị trí: Tiền đạo

Carlos Zambrano
15

Carlos Zambrano

Vị trí: Hậu vệ

Pretell, Jesus
16

Pretell, Jesus

Vị trí: Tiền vệ

Luis Advincula
17

Luis Advincula

Vị trí: Hậu vệ

Andre Martin Carrillo
18

Andre Martin Carrillo

Vị trí: Tiền vệ

Yoshimar Yotun
19

Yoshimar Yotun

Vị trí: Tiền vệ

Edison Flores
20

Edison Flores

Vị trí: Tiền vệ

Alvarez, Patricio
21

Alvarez, Patricio

Vị trí: Thủ môn

Alexander Callens
22

Alexander Callens

Vị trí: Hậu vệ

Crespo, Christofer
23

Crespo, Christofer

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ricardo Gareca
Ricardo Gareca

CẦU THỦ

Pedro Gallese
1

Pedro Gallese

Vị trí: Thủ môn

Abram, Luis
2

Abram, Luis

Vị trí: Hậu vệ

Aldo Corzo
3

Aldo Corzo

Vị trí: Hậu vệ

Anderson Santamaria
4

Anderson Santamaria

Vị trí: Hậu vệ

Miguel Araujo
5

Miguel Araujo

Vị trí: Hậu vệ

Trauco, Miguel
6

Trauco, Miguel

Vị trí: Hậu vệ

Ballon, Josepmir
7

Ballon, Josepmir

Vị trí: Tiền vệ

Christian Cueva
8

Christian Cueva

Vị trí: Tiền vệ

Paolo Guerrero
9

Paolo Guerrero

Vị trí: Tiền đạo

Jefferson Farfan
10

Jefferson Farfan

Vị trí: Tiền vệ

Raul Ruidiaz
11

Raul Ruidiaz

Vị trí: Tiền đạo

Carlos Caceda
12

Carlos Caceda

Vị trí: Thủ môn

Renato Tapia
13

Renato Tapia

Vị trí: Tiền vệ

Andy Polo
14

Andy Polo

Vị trí: Tiền đạo

Carlos Zambrano
15

Carlos Zambrano

Vị trí: Hậu vệ

Pretell, Jesus
16

Pretell, Jesus

Vị trí: Tiền vệ

Luis Advincula
17

Luis Advincula

Vị trí: Hậu vệ

Andre Martin Carrillo
18

Andre Martin Carrillo

Vị trí: Tiền vệ

Yoshimar Yotun
19

Yoshimar Yotun

Vị trí: Tiền vệ

Edison Flores
20

Edison Flores

Vị trí: Tiền vệ

Alvarez, Patricio
21

Alvarez, Patricio

Vị trí: Thủ môn

Alexander Callens
22

Alexander Callens

Vị trí: Hậu vệ

Crespo, Christofer
23

Crespo, Christofer

Vị trí: Tiền vệ