metropolitan police

Molesey - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Imber Court | Sức chứa: 3,000

Logo Metropolitan Police

HUẤN LUYỆN VIÊN

Macpherson, Gavin

CẦU THỦ

1

Williams, Luke

Vị trí: Thủ môn

2

Webb, Josh

Vị trí: Tiền vệ

3

Crook, Billy

Vị trí: Tiền vệ

3

Guinness-Walker, Nesta

Vị trí: Hậu vệ

4

Joe Dolan

Vị trí: Hậu vệ

4

Arthur, Jeremy

Vị trí: Hậu vệ

5

Steve Sutherland

Vị trí: Hậu vệ

5

McLaughlin, Mekhail

Vị trí: Hậu vệ

6

Birch, Louis

Vị trí: Tiền vệ

7

Knight, Ollie

Vị trí: Tiền vệ

7

Craig Brown

Vị trí: Tiền vệ

8

Tyron Smith

Vị trí: Tiền vệ

8

Chislett, Ethan

Vị trí: Tiền vệ

9

Jack Mazzone

Vị trí: Tiền đạo

10

Blackmore, Max

Vị trí: Tiền đạo

11

Mummery, Bayley

Vị trí: Tiền vệ

12

Jordan Bird

Vị trí: Tiền vệ

12

Gilbert, John

Vị trí: Tiền vệ

13

Kozakis, Alex

Vị trí: Thủ môn

14

Nyama, Tom

Vị trí: Tiền vệ

14

Elliot Taylor

Vị trí: Hậu vệ

15

Williams, Sam

Vị trí: Hậu vệ

15

Oliver Lockyer

Vị trí: Tiền vệ

16

James Tyrell

Vị trí: Hậu vệ

Will Salmon

Vị trí: Hậu vệ

16

Jonathan Hippolyte

Vị trí: Tiền đạo

17

Tom McNeil

Vị trí:

17

Kozakis, Antonios

Vị trí: Tiền đạo

18

King, Rhys

Vị trí: Tiền đạo

19

Bobby Bennett

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Macpherson, Gavin

CẦU THỦ

1

Williams, Luke

Vị trí: Thủ môn

2

Webb, Josh

Vị trí: Tiền vệ

3

Crook, Billy

Vị trí: Tiền vệ

3

Guinness-Walker, Nesta

Vị trí: Hậu vệ

4

Joe Dolan

Vị trí: Hậu vệ

4

Arthur, Jeremy

Vị trí: Hậu vệ

5

Steve Sutherland

Vị trí: Hậu vệ

5

McLaughlin, Mekhail

Vị trí: Hậu vệ

6

Birch, Louis

Vị trí: Tiền vệ

7

Knight, Ollie

Vị trí: Tiền vệ

7

Craig Brown

Vị trí: Tiền vệ

8

Tyron Smith

Vị trí: Tiền vệ

8

Chislett, Ethan

Vị trí: Tiền vệ

9

Jack Mazzone

Vị trí: Tiền đạo

10

Blackmore, Max

Vị trí: Tiền đạo

11

Mummery, Bayley

Vị trí: Tiền vệ

12

Jordan Bird

Vị trí: Tiền vệ

12

Gilbert, John

Vị trí: Tiền vệ

13

Kozakis, Alex

Vị trí: Thủ môn

14

Nyama, Tom

Vị trí: Tiền vệ

14

Elliot Taylor

Vị trí: Hậu vệ

15

Williams, Sam

Vị trí: Hậu vệ

15

Oliver Lockyer

Vị trí: Tiền vệ

16

James Tyrell

Vị trí: Hậu vệ

Will Salmon

Vị trí: Hậu vệ

16

Jonathan Hippolyte

Vị trí: Tiền đạo

17

Tom McNeil

Vị trí:

17

Kozakis, Antonios

Vị trí: Tiền đạo

18

King, Rhys

Vị trí: Tiền đạo

19

Bobby Bennett

Vị trí: Tiền vệ