lincoln red imps fc

Gibraltar - Gibraltar

Quốc tịch : Gibraltar | Sân nhà: Victoria Stadium | Sức chứa: 5,000

Logo LINCOLN RED IMPS FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Perez Jimenez, Diego

CẦU THỦ

2

Garcia, Jean Carlos

Vị trí: Hậu vệ

13

Hankins, Jaylan

Vị trí: Thủ môn

21

Cabrera, George

Vị trí:

Avellano, Bradley

Vị trí: Thủ môn

1

Soler, Lolo

Vị trí: Thủ môn

Yeo, Sam

Vị trí: Hậu vệ

6

Lopes, Bernardo

Vị trí: Hậu vệ

8

Chipolina, Kenneth

Vị trí: Hậu vệ

15

Dos Santos, Andre Luiz

Vị trí: Hậu vệ

23

Oliver, Alvaro

Vị trí: Hậu vệ

27

Hernando Cid, Lucio

Vị trí: Thủ môn

33

Llambias, Ethan

Vị trí: Hậu vệ

34

Pusey, Jason

Vị trí: Hậu vệ

46

Annesley, Louie

Vị trí: Hậu vệ

55

Garcia, Bidari

Vị trí: Hậu vệ

Hanglin, Shaylon

Vị trí: Hậu vệ

3

Chipolina, Joseph

Vị trí: Hậu vệ

5

Casciaro, Ryan

Vị trí: Hậu vệ

Sergeant, John Jack

Vị trí: Hậu vệ

Bardon, Anthony

Vị trí: Tiền vệ

Galliano, Craig

Vị trí: Tiền vệ

Jones, Shay

Vị trí: Tiền vệ

Martin, Davan

Vị trí: Tiền vệ

4

Hernandez, Anthony

Vị trí: Tiền vệ

7

Casciaro, Lee

Vị trí: Tiền đạo

8

Moreno Cerillo, Alejandro

Vị trí: Tiền vệ

9

Vincueria, Rafael

Vị trí: Tiền đạo

10

Peacock, Dylan

Vị trí: Tiền đạo

10

Casciaro, Kyle

Vị trí: Tiền đạo

12

Torrilla, Dean

Vị trí: Tiền vệ

14

Chipolina, Roy

Vị trí: Hậu vệ

17

Molina, Sergio

Vị trí: Tiền vệ

Del Rio, Julian

Vị trí: Tiền vệ

De Haro, Evan

Vị trí: Tiền vệ

18

Valero, Pedro

Vị trí: Tiền đạo

20

Garro, Sykes

Vị trí: Tiền vệ

21

Montesinos, Juan

Vị trí: Tiền vệ

22

Pons, Alain

Vị trí: Tiền vệ

28

Gamiz, Diego

Vị trí: Tiền vệ

33

Andrew Hernandez

Vị trí: Tiền vệ

Gracia, Adam

Vị trí: Tiền đạo

19

Calderon

Vị trí: Tiền đạo

35

Ruiz, Michael

Vị trí: Tiền đạo

99

Juanma Ortiz

Vị trí: Tiền đạo

Cabrera, George

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Perez Jimenez, Diego

CẦU THỦ

2

Garcia, Jean Carlos

Vị trí: Hậu vệ

13

Hankins, Jaylan

Vị trí: Thủ môn

21

Cabrera, George

Vị trí:

Avellano, Bradley

Vị trí: Thủ môn

1

Soler, Lolo

Vị trí: Thủ môn

Yeo, Sam

Vị trí: Hậu vệ

6

Lopes, Bernardo

Vị trí: Hậu vệ

8

Chipolina, Kenneth

Vị trí: Hậu vệ

15

Dos Santos, Andre Luiz

Vị trí: Hậu vệ

23

Oliver, Alvaro

Vị trí: Hậu vệ

27

Hernando Cid, Lucio

Vị trí: Thủ môn

33

Llambias, Ethan

Vị trí: Hậu vệ

34

Pusey, Jason

Vị trí: Hậu vệ

46

Annesley, Louie

Vị trí: Hậu vệ

55

Garcia, Bidari

Vị trí: Hậu vệ

Hanglin, Shaylon

Vị trí: Hậu vệ

3

Chipolina, Joseph

Vị trí: Hậu vệ

5

Casciaro, Ryan

Vị trí: Hậu vệ

Sergeant, John Jack

Vị trí: Hậu vệ

Bardon, Anthony

Vị trí: Tiền vệ

Galliano, Craig

Vị trí: Tiền vệ

Jones, Shay

Vị trí: Tiền vệ

Martin, Davan

Vị trí: Tiền vệ

4

Hernandez, Anthony

Vị trí: Tiền vệ

7

Casciaro, Lee

Vị trí: Tiền đạo

8

Moreno Cerillo, Alejandro

Vị trí: Tiền vệ

9

Vincueria, Rafael

Vị trí: Tiền đạo

10

Peacock, Dylan

Vị trí: Tiền đạo

10

Casciaro, Kyle

Vị trí: Tiền đạo

12

Torrilla, Dean

Vị trí: Tiền vệ

14

Chipolina, Roy

Vị trí: Hậu vệ

17

Molina, Sergio

Vị trí: Tiền vệ

Del Rio, Julian

Vị trí: Tiền vệ

De Haro, Evan

Vị trí: Tiền vệ

18

Valero, Pedro

Vị trí: Tiền đạo

20

Garro, Sykes

Vị trí: Tiền vệ

21

Montesinos, Juan

Vị trí: Tiền vệ

22

Pons, Alain

Vị trí: Tiền vệ

28

Gamiz, Diego

Vị trí: Tiền vệ

33

Andrew Hernandez

Vị trí: Tiền vệ

Gracia, Adam

Vị trí: Tiền đạo

19

Calderon

Vị trí: Tiền đạo

35

Ruiz, Michael

Vị trí: Tiền đạo

99

Juanma Ortiz

Vị trí: Tiền đạo

Cabrera, George

Vị trí: Tiền đạo