halifax town

Halifax - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: The Shay | Sức chứa: 14,061

Logo HALIFAX TOWN

HUẤN LUYỆN VIÊN

Fullarton, James

CẦU THỦ

1

Sam Johnson

Vị trí: Thủ môn

2

Michael Duckworth

Vị trí: Hậu vệ

3

Josh Wilde

Vị trí: Hậu vệ

3

Sellers, Ryan

Vị trí:

4

Nathan Clarke

Vị trí: Hậu vệ

4

Martin Riley

Vị trí: Hậu vệ

5

Matty Brown

Vị trí: Hậu vệ

6

Staunton, Josh

Vị trí:

6

Scott Garner

Vị trí: Hậu vệ

Joe Skarz

Vị trí: Hậu vệ

7

Matty Kosylo

Vị trí: Tiền đạo

8

King, Cameron

Vị trí:

8

Nathan Hotte

Vị trí: Tiền vệ

9

Southwell, Dayle

Vị trí:

10

Edwards, Jonathan

Vị trí: Tiền đạo

10

Connor Oliver

Vị trí: Hậu vệ

11

Scott McManus

Vị trí: Hậu vệ

11

Odelusi, Sanmi

Vị trí:

13

Nicholson, Tom

Vị trí: Thủ môn

14

Ben Tomlinson

Vị trí: Tiền đạo

15

MacDonald, Josh

Vị trí: Tiền vệ

16

Lenighan, Simon

Vị trí: Tiền vệ

19

Preston, Jordan

Vị trí:

19

King, Liam

Vị trí: Hậu vệ

20

Hibbs, Jake

Vị trí: Tiền vệ

21

Rowley, Shaun

Vị trí:

22
28

Barrows, Ross

Vị trí: Hậu vệ

29

Khan, Shiraz

Vị trí: Tiền vệ

30

Basic, Marko

Vị trí: Tiền đạo

31

Maher, Niall

Vị trí:

40

Hanson, Jacob

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Fullarton, James

CẦU THỦ

1

Sam Johnson

Vị trí: Thủ môn

2

Michael Duckworth

Vị trí: Hậu vệ

3

Josh Wilde

Vị trí: Hậu vệ

3

Sellers, Ryan

Vị trí:

4

Nathan Clarke

Vị trí: Hậu vệ

4

Martin Riley

Vị trí: Hậu vệ

5

Matty Brown

Vị trí: Hậu vệ

6

Staunton, Josh

Vị trí:

6

Scott Garner

Vị trí: Hậu vệ

Joe Skarz

Vị trí: Hậu vệ

7

Matty Kosylo

Vị trí: Tiền đạo

8

King, Cameron

Vị trí:

8

Nathan Hotte

Vị trí: Tiền vệ

9

Southwell, Dayle

Vị trí:

10

Edwards, Jonathan

Vị trí: Tiền đạo

10

Connor Oliver

Vị trí: Hậu vệ

11

Scott McManus

Vị trí: Hậu vệ

11

Odelusi, Sanmi

Vị trí:

13

Nicholson, Tom

Vị trí: Thủ môn

14

Ben Tomlinson

Vị trí: Tiền đạo

15

MacDonald, Josh

Vị trí: Tiền vệ

16

Lenighan, Simon

Vị trí: Tiền vệ

19

Preston, Jordan

Vị trí:

19

King, Liam

Vị trí: Hậu vệ

20

Hibbs, Jake

Vị trí: Tiền vệ

21

Rowley, Shaun

Vị trí:

22
28

Barrows, Ross

Vị trí: Hậu vệ

29

Khan, Shiraz

Vị trí: Tiền vệ

30

Basic, Marko

Vị trí: Tiền đạo

31

Maher, Niall

Vị trí:

40

Hanson, Jacob

Vị trí: Hậu vệ

Huấn luyện viên

Fullarton, James

Quốc gia: Anh

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Anh

01/12/1992

2

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

28/04/1992

3

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

19/04/1992

3

Quốc gia:

01/01/1970

4

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

30/11/1983

4

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

05/12/1988

5

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

15/03/1990

6

Quốc gia:

01/01/1970

6

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

20/09/1989

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

13/07/1989

7

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

17/08/1992

8

Quốc gia:

01/01/1970

8

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

24/03/1988

9

Quốc gia:

01/01/1970

10

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

24/11/1996

10

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

17/01/1994

11

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

28/05/1989

11

Quốc gia:

01/01/1970

13

Thủ môn

Quốc gia: Anh

08/10/1997

14

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

31/10/1989

15

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

07/02/1995

16

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

13/05/1994

19

Quốc gia:

01/01/1970

19

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

31/12/1987

20

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

10/02/1996

21

Quốc gia:

01/01/1970

22

Quốc gia:

01/01/1970

28

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1999

29

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

30

Tiền đạo

Quốc gia: Slovenia

10/06/1996

31

Quốc gia:

01/01/1970

40

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

30/11/1997

728x90
130x300
130x300