halifax town

Halifax - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: The Shay | Sức chứa: 14,061

Logo HALIFAX TOWN

HUẤN LUYỆN VIÊN

Fullarton, James

CẦU THỦ

1

Sam Johnson

Vị trí: Thủ môn

3

Sellers, Ryan

Vị trí: Hậu vệ

4

Nathan Clarke

Vị trí: Hậu vệ

5

Matty Brown

Vị trí: Hậu vệ

6

Joshua Staunton

Vị trí: Hậu vệ

6

Scott Garner

Vị trí: Hậu vệ

Joe Skarz

Vị trí: Hậu vệ

2

Michael Duckworth

Vị trí: Hậu vệ

7

Matty Kosylo

Vị trí: Tiền đạo

8

Cameron King

Vị trí: Tiền vệ

9

Dayle Southwell

Vị trí: Tiền đạo

10

Edwards, Jonathan

Vị trí: Tiền đạo

10

Connor Oliver

Vị trí: Hậu vệ

11

Scott McManus

Vị trí: Hậu vệ

11

Sanmi Odelusi

Vị trí: Tiền đạo

13

Nicholson, Tom

Vị trí: Thủ môn

15

MacDonald, Josh

Vị trí: Tiền vệ

16

Lenighan, Simon

Vị trí: Tiền vệ

20

Hibbs, Jake

Vị trí: Tiền vệ

30

Basic, Marko

Vị trí: Tiền đạo

31

Niall Maher

Vị trí: Hậu vệ

Quigley, Scott

Vị trí: Tiền đạo

14

Ben Tomlinson

Vị trí: Tiền đạo

19

Preston, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

19

King, Liam

Vị trí: Hậu vệ

21

Rowley, Shaun

Vị trí: Thủ môn

22

McLeod, Mekhi

Vị trí: Tiền vệ

28

Barrows, Ross

Vị trí: Hậu vệ

29

Khan, Shiraz

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Fullarton, James

CẦU THỦ

1

Sam Johnson

Vị trí: Thủ môn

3

Sellers, Ryan

Vị trí: Hậu vệ

4

Nathan Clarke

Vị trí: Hậu vệ

5

Matty Brown

Vị trí: Hậu vệ

6

Joshua Staunton

Vị trí: Hậu vệ

6

Scott Garner

Vị trí: Hậu vệ

Joe Skarz

Vị trí: Hậu vệ

2

Michael Duckworth

Vị trí: Hậu vệ

7

Matty Kosylo

Vị trí: Tiền đạo

8

Cameron King

Vị trí: Tiền vệ

9

Dayle Southwell

Vị trí: Tiền đạo

10

Edwards, Jonathan

Vị trí: Tiền đạo

10

Connor Oliver

Vị trí: Hậu vệ

11

Scott McManus

Vị trí: Hậu vệ

11

Sanmi Odelusi

Vị trí: Tiền đạo

13

Nicholson, Tom

Vị trí: Thủ môn

15

MacDonald, Josh

Vị trí: Tiền vệ

16

Lenighan, Simon

Vị trí: Tiền vệ

20

Hibbs, Jake

Vị trí: Tiền vệ

30

Basic, Marko

Vị trí: Tiền đạo

31

Niall Maher

Vị trí: Hậu vệ

Quigley, Scott

Vị trí: Tiền đạo

14

Ben Tomlinson

Vị trí: Tiền đạo

19

Preston, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

19

King, Liam

Vị trí: Hậu vệ

21

Rowley, Shaun

Vị trí: Thủ môn

22

McLeod, Mekhi

Vị trí: Tiền vệ

28

Barrows, Ross

Vị trí: Hậu vệ

29

Khan, Shiraz

Vị trí: Tiền vệ

Huấn luyện viên

Fullarton, James

Quốc gia: Anh

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Anh

01/12/1992

3

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

13/10/1994

4

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

30/11/1983

5

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

15/03/1990

6

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

15/09/1995

6

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

20/09/1989

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

13/07/1989

2

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

28/04/1992

7

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

17/08/1992

8

Tiền vệ

Quốc gia: Scotland

05/10/1995

9

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

20/10/1993

10

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

24/11/1996

10

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

17/01/1994

11

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

28/05/1989

11

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

11/06/1993

13

Thủ môn

Quốc gia: Anh

08/10/1997

15

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

07/02/1995

16

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

13/05/1994

20

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

10/02/1996

30

Tiền đạo

Quốc gia: Slovenia

10/06/1996

31

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

31/07/1995

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

02/09/1992

14

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

31/10/1989

19

Tiền đạo

Quốc gia: Scotland

26/11/1995

19

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

31/12/1987

21

Thủ môn

Quốc gia: Anh

01/11/1996

22

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

15/09/1996

28

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1999

29

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

728x90
130x300
130x300