DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Sopegno, Ivan Franco

Quốc gia: Argentina

Cầu thủ
Jimenez Cristian
2

Hậu vệ

Quốc gia: Guatemala

26/04/1995

Jimenez Cristian
2

Hậu vệ

26/04/1995

Vasquez Elias
3

Hậu vệ

Quốc gia: Guatemala

18/06/1992

Vasquez Elias
3

Hậu vệ

18/06/1992

Moreno, Manuel
4

Hậu vệ

Quốc gia: Guatemala

18/06/1992

Moreno, Manuel
4

Hậu vệ

18/06/1992

Moreira Hector
5

Hậu vệ

Quốc gia: Guatemala

27/12/1987

Moreira Hector
5

Hậu vệ

27/12/1987

Saravia, Rodrigo
6

Tiền vệ

Quốc gia: Guatemala

22/02/1993

Saravia, Rodrigo
6

Tiền vệ

22/02/1993

Marquez Jean
8

Tiền vệ

Quốc gia: Guatemala

06/03/1985

Marquez Jean
8

Tiền vệ

06/03/1985

Perez Wilber
9

Tiền đạo

Quốc gia: Guatemala

26/09/1988

Perez Wilber
9

Tiền đạo

26/09/1988

Contreras Jose Manuel
10

Tiền vệ

Quốc gia: Guatemala

19/01/1986

Contreras Jose Manuel
10

Tiền vệ

19/01/1986

de Leon Frank
11

Tiền vệ

Quốc gia: Guatemala

26/12/1994

de Leon Frank
11

Tiền vệ

26/12/1994

Motta Paulo
12

Thủ môn

Quốc gia: Guatemala

29/03/1982

Motta Paulo
12

Thủ môn

29/03/1982

Ruiz, Kevin
13

Tiền vệ

Quốc gia: Guatemala

18/05/1995

Ruiz, Kevin
13

Tiền vệ

18/05/1995

Morales Rafael
14

Hậu vệ

Quốc gia: Guatemala

06/04/1988

Morales Rafael
14

Hậu vệ

06/04/1988

Vargas, Jorge
15

Tiền vệ

Quốc gia: Guatemala

26/02/1993

Vargas, Jorge
15

Tiền vệ

26/02/1993

Macal Edgar
16

Tiền vệ

Quốc gia: Guatemala

05/12/1990

Macal Edgar
16

Tiền vệ

05/12/1990

Pinto Allen
17

Hậu vệ

Quốc gia: Guatemala

04/07/1997

Pinto Allen
17

Hậu vệ

04/07/1997

Martinez Navas Jose Carlos
18

Tiền đạo

Quốc gia: Guatemala

10/10/1997

Martinez Navas Jose Carlos
18

Tiền đạo

10/10/1997

Norales, Kevin
19

Tiền vệ

Quốc gia: Guatemala

26/01/1992

Norales, Kevin
19

Tiền vệ

26/01/1992

Guerra Danilo
20

Tiền đạo

Quốc gia: Guatemala

11/12/1987

Guerra Danilo
20

Tiền đạo

11/12/1987

Hagen Nicholas
21

Thủ môn

Quốc gia: Guatemala

02/08/1996

Hagen Nicholas
21

Thủ môn

02/08/1996

Gallardo Carlos
22

Hậu vệ

Quốc gia: Guatemala

08/04/1984

Gallardo Carlos
22

Hậu vệ

08/04/1984

Lopez, Prins
23

Tiền vệ

Quốc gia: Guatemala

10/10/1992

Lopez, Prins
23

Tiền vệ

10/10/1992