forest green rovers

Nailsworth - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: The New Lawn | Sức chứa: 5,147

Forest Green Rovers

HUẤN LUYỆN VIÊN

Cooper, Mark
Cooper, Mark

CẦU THỦ

Adam Smith

Adam Smith

Vị trí: Thủ môn

Liam Shephard
2

Liam Shephard

Vị trí: Hậu vệ

Bernard, Dominic

Bernard, Dominic

Vị trí: Hậu vệ

Kitching, Liam

Kitching, Liam

Vị trí: Hậu vệ

Lloyd James
4

Lloyd James

Vị trí: Tiền vệ

Lee Collins
5

Lee Collins

Vị trí: Hậu vệ

Farrend Rawson
6

Farrend Rawson

Vị trí: Hậu vệ

Carl Winchester
7

Carl Winchester

Vị trí: Tiền vệ

Simpson, Jordan
12

Simpson, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

Montgomery, James
13

Montgomery, James

Vị trí: Thủ môn

Cooper, Charlie
15

Cooper, Charlie

Vị trí: Tiền vệ

Gavin Gunning
16

Gavin Gunning

Vị trí: Hậu vệ

McGinley, Nathan
19

McGinley, Nathan

Vị trí: Hậu vệ

Godwin-Malife, Udoka
22

Godwin-Malife, Udoka

Vị trí: Hậu vệ

Joseph Mills
23

Joseph Mills

Vị trí: Hậu vệ

Thomas, Lewis
24

Thomas, Lewis

Vị trí: Thủ môn

Morton, James

Morton, James

Vị trí: Tiền vệ

Fabien Robert

Fabien Robert

Vị trí: Tiền vệ

Ebou Adams

Ebou Adams

Vị trí: Tiền vệ

Dayle Grubb
8

Dayle Grubb

Vị trí: Tiền vệ

Kevin Dawson

Kevin Dawson

Vị trí: Tiền vệ

Williams, George
11

Williams, George

Vị trí: Tiền đạo

Pearce, Isaac
17

Pearce, Isaac

Vị trí: Tiền đạo

McCoulsky, Shawn
21

McCoulsky, Shawn

Vị trí: Tiền đạo

Scoble, Lewis
25

Scoble, Lewis

Vị trí: Tiền đạo

Mondal, Junior
25

Mondal, Junior

Vị trí: Tiền đạo

Haydn Hollis
32

Haydn Hollis

Vị trí: Hậu vệ

Hendy, Sam
36

Hendy, Sam

Vị trí: Tiền vệ

Aaron Collins

Aaron Collins

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Cooper, Mark
Cooper, Mark

CẦU THỦ

Adam Smith

Adam Smith

Vị trí: Thủ môn

Liam Shephard
2

Liam Shephard

Vị trí: Hậu vệ

Bernard, Dominic

Bernard, Dominic

Vị trí: Hậu vệ

Kitching, Liam

Kitching, Liam

Vị trí: Hậu vệ

Lloyd James
4

Lloyd James

Vị trí: Tiền vệ

Lee Collins
5

Lee Collins

Vị trí: Hậu vệ

Farrend Rawson
6

Farrend Rawson

Vị trí: Hậu vệ

Carl Winchester
7

Carl Winchester

Vị trí: Tiền vệ

Simpson, Jordan
12

Simpson, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

Montgomery, James
13

Montgomery, James

Vị trí: Thủ môn

Cooper, Charlie
15

Cooper, Charlie

Vị trí: Tiền vệ

Gavin Gunning
16

Gavin Gunning

Vị trí: Hậu vệ

McGinley, Nathan
19

McGinley, Nathan

Vị trí: Hậu vệ

Godwin-Malife, Udoka
22

Godwin-Malife, Udoka

Vị trí: Hậu vệ

Joseph Mills
23

Joseph Mills

Vị trí: Hậu vệ

Thomas, Lewis
24

Thomas, Lewis

Vị trí: Thủ môn

Morton, James

Morton, James

Vị trí: Tiền vệ

Fabien Robert

Fabien Robert

Vị trí: Tiền vệ

Ebou Adams

Ebou Adams

Vị trí: Tiền vệ

Dayle Grubb
8

Dayle Grubb

Vị trí: Tiền vệ

Kevin Dawson

Kevin Dawson

Vị trí: Tiền vệ

Williams, George
11

Williams, George

Vị trí: Tiền đạo

Pearce, Isaac
17

Pearce, Isaac

Vị trí: Tiền đạo

McCoulsky, Shawn
21

McCoulsky, Shawn

Vị trí: Tiền đạo

Scoble, Lewis
25

Scoble, Lewis

Vị trí: Tiền đạo

Mondal, Junior
25

Mondal, Junior

Vị trí: Tiền đạo

Haydn Hollis
32

Haydn Hollis

Vị trí: Hậu vệ

Hendy, Sam
36

Hendy, Sam

Vị trí: Tiền vệ

Aaron Collins

Aaron Collins

Vị trí: Tiền đạo