crusaders fc

Belfast - Bắc Ireland

Quốc tịch : Bắc Ireland | Sân nhà: Seaview | Sức chứa: 3,383

Logo CRUSADERS FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Baxter, Stephen

CẦU THỦ

Doherty, Gerard

Vị trí: Thủ môn

Scutt, Ryan

Vị trí: Thủ môn

1

O'Neill, Sean

Vị trí: Thủ môn

2

Burns, Billy Joe

Vị trí: Hậu vệ

3

Mark McChrystal

Vị trí: Hậu vệ

4

Beverland, Howard

Vị trí: Hậu vệ

6

Coates, Colin

Vị trí: Hậu vệ

7

Lowry, Philip

Vị trí: Tiền vệ

8

Ward, Sean

Vị trí: Hậu vệ

16

Owens, Kyle

Vị trí: Hậu vệ

17

Ruddy, Michael

Vị trí: Hậu vệ

20

Brown, Rodney

Vị trí: Hậu vệ

26

Doherty, Harry

Vị trí: Thủ môn

Kanwei, Lumi

Vị trí: Tiền vệ

Hale, Rory

Vị trí: Tiền vệ

25

Clarke, Ross

Vị trí: Tiền vệ

Mathieson, Tom

Vị trí: Tiền vệ

11

Cushley, David

Vị trí: Tiền đạo

12

Caddell, Declan

Vị trí: Tiền vệ

14

Forsythe, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

18

Owens, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

19

Snoddy, Matthew

Vị trí: Tiền vệ

21

Thompson, Gary

Vị trí: Tiền vệ

Patterson, Rory

Vị trí: Tiền đạo

15

Holden, Ross

Vị trí: Tiền đạo

28

McGinley, Reece

Vị trí: Tiền đạo

29

Patterson, Rory

Vị trí: Tiền đạo

Hale, Ronan

Vị trí: Tiền đạo

27

Donnelly, Matthew

Vị trí: Tiền đạo

Hale, Ronan

Vị trí: Tiền đạo

22

Heatley, Paul

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Baxter, Stephen

CẦU THỦ

Doherty, Gerard

Vị trí: Thủ môn

Scutt, Ryan

Vị trí: Thủ môn

1

O'Neill, Sean

Vị trí: Thủ môn

2

Burns, Billy Joe

Vị trí: Hậu vệ

3

Mark McChrystal

Vị trí: Hậu vệ

4

Beverland, Howard

Vị trí: Hậu vệ

6

Coates, Colin

Vị trí: Hậu vệ

7

Lowry, Philip

Vị trí: Tiền vệ

8

Ward, Sean

Vị trí: Hậu vệ

16

Owens, Kyle

Vị trí: Hậu vệ

17

Ruddy, Michael

Vị trí: Hậu vệ

20

Brown, Rodney

Vị trí: Hậu vệ

26

Doherty, Harry

Vị trí: Thủ môn

Kanwei, Lumi

Vị trí: Tiền vệ

Hale, Rory

Vị trí: Tiền vệ

25

Clarke, Ross

Vị trí: Tiền vệ

Mathieson, Tom

Vị trí: Tiền vệ

11

Cushley, David

Vị trí: Tiền đạo

12

Caddell, Declan

Vị trí: Tiền vệ

14

Forsythe, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

18

Owens, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

19

Snoddy, Matthew

Vị trí: Tiền vệ

21

Thompson, Gary

Vị trí: Tiền vệ

Patterson, Rory

Vị trí: Tiền đạo

15

Holden, Ross

Vị trí: Tiền đạo

28

McGinley, Reece

Vị trí: Tiền đạo

29

Patterson, Rory

Vị trí: Tiền đạo

Hale, Ronan

Vị trí: Tiền đạo

27

Donnelly, Matthew

Vị trí: Tiền đạo

Hale, Ronan

Vị trí: Tiền đạo

22

Heatley, Paul

Vị trí: Tiền đạo