Cộng Hòa Công Gô

Quốc tịch : | Sân nhà: | Sức chứa:

CẦU THỦ

Mouko, Barel
1

Mouko, Barel

Vị trí: Thủ môn

N'Ganga, Francis
2

N'Ganga, Francis

Vị trí: Hậu vệ

Ondongo, Faria Jobel
2

Ondongo, Faria Jobel

Vị trí: Hậu vệ

Moulys, Junior Ibouanga
3

Moulys, Junior Ibouanga

Vị trí: Hậu vệ

Kibamba, Baron
4

Kibamba, Baron

Vị trí: Hậu vệ

Bouka Moutou, Arnold
5

Bouka Moutou, Arnold

Vị trí: Hậu vệ

Bakoua, Carof
5

Bakoua, Carof

Vị trí: Tiền vệ

Magnokele Bissiki, Dimitry
6

Magnokele Bissiki, Dimitry

Vị trí: Hậu vệ

Batamba, Matthews
7

Batamba, Matthews

Vị trí: Hậu vệ

N'Dinga, Delvin
8

N'Dinga, Delvin

Vị trí: Tiền vệ

Loussoukou, Amour
8

Loussoukou, Amour

Vị trí: Tiền vệ

Obassi, Bersyl
9

Obassi, Bersyl

Vị trí: Tiền đạo

Ondama, Fabrice
11

Ondama, Fabrice

Vị trí: Tiền đạo

Mboungou, Vieljeux Prestige
11

Mboungou, Vieljeux Prestige

Vị trí: Tiền đạo

Litsingi, Francis
12

Litsingi, Francis

Vị trí: Tiền vệ

Makiesse, Junior
12

Makiesse, Junior

Vị trí: Tiền đạo

Ngombe, Jaures Maudsly
13

Ngombe, Jaures Maudsly

Vị trí: Tiền đạo

Rozan, Varel Joviale
15

Rozan, Varel Joviale

Vị trí: Hậu vệ

Ndzila, Pavelh
16

Ndzila, Pavelh

Vị trí: Thủ môn

Malonga, Chris
17

Malonga, Chris

Vị trí: Tiền vệ

Mampembe, Samy Farnese
17

Mampembe, Samy Farnese

Vị trí: Hậu vệ

Lakolo, Prestone
18

Lakolo, Prestone

Vị trí: Tiền đạo

Malonga, Dominique
19

Malonga, Dominique

Vị trí: Tiền đạo

Madila Mfoutou, Chardin Reginal
19

Madila Mfoutou, Chardin Reginal

Vị trí: Tiền vệ

Bidimbou, Kader
20

Bidimbou, Kader

Vị trí: Tiền đạo

Babele, Sagesse
21

Babele, Sagesse

Vị trí: Tiền vệ

Ondongo, Julfin
21

Ondongo, Julfin

Vị trí: Hậu vệ

Ndinga, Perrauld
22

Ndinga, Perrauld

Vị trí: Thủ môn

Mavoungou, Cosme Andrely Atoni
23

Mavoungou, Cosme Andrely Atoni

Vị trí: Hậu vệ

Ngoma, Fred Duval
23

Ngoma, Fred Duval

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Mouko, Barel
1

Mouko, Barel

Vị trí: Thủ môn

N'Ganga, Francis
2

N'Ganga, Francis

Vị trí: Hậu vệ

Ondongo, Faria Jobel
2

Ondongo, Faria Jobel

Vị trí: Hậu vệ

Moulys, Junior Ibouanga
3

Moulys, Junior Ibouanga

Vị trí: Hậu vệ

Kibamba, Baron
4

Kibamba, Baron

Vị trí: Hậu vệ

Bouka Moutou, Arnold
5

Bouka Moutou, Arnold

Vị trí: Hậu vệ

Bakoua, Carof
5

Bakoua, Carof

Vị trí: Tiền vệ

Magnokele Bissiki, Dimitry
6

Magnokele Bissiki, Dimitry

Vị trí: Hậu vệ

Batamba, Matthews
7

Batamba, Matthews

Vị trí: Hậu vệ

N'Dinga, Delvin
8

N'Dinga, Delvin

Vị trí: Tiền vệ

Loussoukou, Amour
8

Loussoukou, Amour

Vị trí: Tiền vệ

Obassi, Bersyl
9

Obassi, Bersyl

Vị trí: Tiền đạo

Ondama, Fabrice
11

Ondama, Fabrice

Vị trí: Tiền đạo

Mboungou, Vieljeux Prestige
11

Mboungou, Vieljeux Prestige

Vị trí: Tiền đạo

Litsingi, Francis
12

Litsingi, Francis

Vị trí: Tiền vệ

Makiesse, Junior
12

Makiesse, Junior

Vị trí: Tiền đạo

Ngombe, Jaures Maudsly
13

Ngombe, Jaures Maudsly

Vị trí: Tiền đạo

Rozan, Varel Joviale
15

Rozan, Varel Joviale

Vị trí: Hậu vệ

Ndzila, Pavelh
16

Ndzila, Pavelh

Vị trí: Thủ môn

Malonga, Chris
17

Malonga, Chris

Vị trí: Tiền vệ

Mampembe, Samy Farnese
17

Mampembe, Samy Farnese

Vị trí: Hậu vệ

Lakolo, Prestone
18

Lakolo, Prestone

Vị trí: Tiền đạo

Malonga, Dominique
19

Malonga, Dominique

Vị trí: Tiền đạo

Madila Mfoutou, Chardin Reginal
19

Madila Mfoutou, Chardin Reginal

Vị trí: Tiền vệ

Bidimbou, Kader
20

Bidimbou, Kader

Vị trí: Tiền đạo

Babele, Sagesse
21

Babele, Sagesse

Vị trí: Tiền vệ

Ondongo, Julfin
21

Ondongo, Julfin

Vị trí: Hậu vệ

Ndinga, Perrauld
22

Ndinga, Perrauld

Vị trí: Thủ môn

Mavoungou, Cosme Andrely Atoni
23

Mavoungou, Cosme Andrely Atoni

Vị trí: Hậu vệ

Ngoma, Fred Duval
23

Ngoma, Fred Duval

Vị trí: Tiền vệ