chesterfield fc

Chesterfield - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Proact Stadium | Sức chứa: 10,504

Logo Chesterfield FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Sheridan, John

CẦU THỦ

Shwan Jalal

Vị trí: Thủ môn

Render, Alex

Vị trí: Hậu vệ

2

Bradley Barry

Vị trí: Hậu vệ

3

Jerome Binnom-Williams

Vị trí: Hậu vệ

4

Sam Hird

Vị trí: Hậu vệ

5

Will Evans

Vị trí: Hậu vệ

6

Maguire, Laurence

Vị trí: Tiền vệ

8

Curtis Weston

Vị trí: Tiền vệ

11

Zavon Hines

Vị trí: Tiền đạo

12

Michael Nelson

Vị trí: Hậu vệ

12

Nelson, Michael

Vị trí: Hậu vệ

Chapman, Ellis

Vị trí: Tiền vệ

9

Shaw, Lee

Vị trí: Tiền đạo

15

Robbie Weir

Vị trí: Tiền vệ

16

Rowley, Joe

Vị trí: Tiền vệ

16

Wakefield, Charlie

Vị trí: Tiền vệ

17

George Smith

Vị trí: Hậu vệ

21

Joe Anyon

Vị trí: Thủ môn

22

Sam Muggleton

Vị trí: Hậu vệ

Sam Wedgbury

Vị trí: Tiền vệ

25

Drew Talbot

Vị trí: Tiền vệ

28

Kyel Reid

Vị trí: Tiền vệ

29

Amantchi, Levi

Vị trí:

30

Tom Denton

Vị trí: Tiền đạo

32

Marc-Antoine Fortune

Vị trí: Tiền đạo

34

Jones, Brad

Vị trí: Thủ môn

45

Holmes, Jack

Vị trí: Tiền vệ

Louis Dodds

Vị trí: Tiền đạo

Jack McKay

Vị trí: Tiền đạo

Brandon, Howard

Vị trí:

Gibson, Chandler

Vị trí:

Bradbury, Brandon

Vị trí:

Warmsley, Callum

Vị trí:

Sharman, Jamie

Vị trí:

Foster, Robbie

Vị trí:

HUẤN LUYỆN VIÊN

Sheridan, John

CẦU THỦ

Shwan Jalal

Vị trí: Thủ môn

Render, Alex

Vị trí: Hậu vệ

2

Bradley Barry

Vị trí: Hậu vệ

3

Jerome Binnom-Williams

Vị trí: Hậu vệ

4

Sam Hird

Vị trí: Hậu vệ

5

Will Evans

Vị trí: Hậu vệ

6

Maguire, Laurence

Vị trí: Tiền vệ

8

Curtis Weston

Vị trí: Tiền vệ

11

Zavon Hines

Vị trí: Tiền đạo

12

Michael Nelson

Vị trí: Hậu vệ

12

Nelson, Michael

Vị trí: Hậu vệ

Chapman, Ellis

Vị trí: Tiền vệ

9

Shaw, Lee

Vị trí: Tiền đạo

15

Robbie Weir

Vị trí: Tiền vệ

16

Rowley, Joe

Vị trí: Tiền vệ

16

Wakefield, Charlie

Vị trí: Tiền vệ

17

George Smith

Vị trí: Hậu vệ

21

Joe Anyon

Vị trí: Thủ môn

22

Sam Muggleton

Vị trí: Hậu vệ

Sam Wedgbury

Vị trí: Tiền vệ

25

Drew Talbot

Vị trí: Tiền vệ

28

Kyel Reid

Vị trí: Tiền vệ

29

Amantchi, Levi

Vị trí:

30

Tom Denton

Vị trí: Tiền đạo

32

Marc-Antoine Fortune

Vị trí: Tiền đạo

34

Jones, Brad

Vị trí: Thủ môn

45

Holmes, Jack

Vị trí: Tiền vệ

Louis Dodds

Vị trí: Tiền đạo

Jack McKay

Vị trí: Tiền đạo

Brandon, Howard

Vị trí:

Gibson, Chandler

Vị trí:

Bradbury, Brandon

Vị trí:

Warmsley, Callum

Vị trí:

Sharman, Jamie

Vị trí:

Foster, Robbie

Vị trí: