CD Universidad Catolica

Quốc gia : Chi lê | Sân nhà: San Carlos de Apoquindo | Sức chứa: 14,118

CD Universidad Catolica

CD Universidad Catolica

Quốc gia : Chi lê | Sân nhà: San Carlos de Apoquindo | | Sức chứa: 14,118

CD Universidad Catolica