Campuchia

Quốc tịch : | Sân nhà: | Sức chứa:

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Heng, Teath Kim

Heng, Teath Kim

Vị trí: Tiền vệ

Sou Yaty
1

Sou Yaty

Vị trí: Thủ môn

Vansak, Chea
1

Vansak, Chea

Vị trí: Thủ môn

Chansopheak, Ken
2

Chansopheak, Ken

Vị trí: Hậu vệ

Sothearoth Nen
3

Sothearoth Nen

Vị trí: Hậu vệ

Rosib Sath
3

Rosib Sath

Vị trí: Hậu vệ

Vahed, Ly
4

Vahed, Ly

Vị trí: Hậu vệ

Krya, Saret
4

Krya, Saret

Vị trí: Hậu vệ

Soeuy Visal
5

Soeuy Visal

Vị trí: Hậu vệ

Bunnath, Chhong
6

Bunnath, Chhong

Vị trí: Tiền đạo

Sambath, Tes
6

Sambath, Tes

Vị trí: Tiền vệ

Mony Udom
7

Mony Udom

Vị trí: Tiền đạo

Dav, Nim
7

Dav, Nim

Vị trí: Hậu vệ

Orn, Chanpolin
8

Orn, Chanpolin

Vị trí: Tiền vệ

Bunheing, Reung
9

Bunheing, Reung

Vị trí: Tiền đạo

Kakada, Narong
9

Kakada, Narong

Vị trí: Tiền đạo

Sokumpheak, Kouch
10

Sokumpheak, Kouch

Vị trí: Tiền vệ

Chan Vathanaka
11

Chan Vathanaka

Vị trí: Tiền đạo

Hoy Phallin
11

Hoy Phallin

Vị trí: Tiền vệ

Kakada Sin
11

Kakada Sin

Vị trí: Tiền vệ

Suhana Sos
12

Suhana Sos

Vị trí: Tiền vệ

Ouk Sovann
13

Ouk Sovann

Vị trí: Hậu vệ

Keo Sokpheng
14

Keo Sokpheng

Vị trí: Tiền đạo

Tith Dina
15

Tith Dina

Vị trí: Tiền vệ

Safy Yue
15

Safy Yue

Vị trí: Hậu vệ

Kimheng, San
16

Kimheng, San

Vị trí: Hậu vệ

Kouch, Dani
16

Kouch, Dani

Vị trí: Tiền vệ

Chhin Chhoeun
17

Chhin Chhoeun

Vị trí: Tiền vệ

Chanthea, Sieng
17

Chanthea, Sieng

Vị trí: Tiền đạo

Seut Baraing
18

Seut Baraing

Vị trí: Hậu vệ

Piseth Sor
18

Piseth Sor

Vị trí: Hậu vệ

Meng Chheng
19

Meng Chheng

Vị trí: Hậu vệ

Thiva Brak
20

Thiva Brak

Vị trí: Tiền vệ

Menghour, Khieng
20

Menghour, Khieng

Vị trí: Tiền đạo

Muslim, Yeu
20

Muslim, Yeu

Vị trí: Tiền vệ

Svang, Samnang
21

Svang, Samnang

Vị trí: Thủ môn

Kimhuy, Hul
21

Kimhuy, Hul

Vị trí: Thủ môn

Soksela Keo
22

Soksela Keo

Vị trí: Thủ môn

Vichet, Um
22

Vichet, Um

Vị trí: Thủ môn

Chantacheary Thierry
23

Chantacheary Thierry

Vị trí: Tiền vệ

In Sodavid
23

In Sodavid

Vị trí: Tiền vệ

Pisal, Kan
24

Pisal, Kan

Vị trí: Tiền vệ

Hong Pheng
25

Hong Pheng

Vị trí: Hậu vệ

Sophanat, Sin
33

Sophanat, Sin

Vị trí: Tiền vệ

Không có dữ liệu Cầu thủ này, vui lòng chọn Câu lạc bộ khác!

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Heng, Teath Kim
0

Heng, Teath Kim

Vị trí: Tiền vệ

Sou Yaty
1

Sou Yaty

Vị trí: Thủ môn

Vansak, Chea
1

Vansak, Chea

Vị trí: Thủ môn

Chansopheak, Ken
2

Chansopheak, Ken

Vị trí: Hậu vệ

Sothearoth Nen
3

Sothearoth Nen

Vị trí: Hậu vệ

Rosib Sath
3

Rosib Sath

Vị trí: Hậu vệ

Vahed, Ly
4

Vahed, Ly

Vị trí: Hậu vệ

Krya, Saret
4

Krya, Saret

Vị trí: Hậu vệ

Soeuy Visal
5

Soeuy Visal

Vị trí: Hậu vệ

Bunnath, Chhong
6

Bunnath, Chhong

Vị trí: Tiền đạo

Sambath, Tes
6

Sambath, Tes

Vị trí: Tiền vệ

Mony Udom
7

Mony Udom

Vị trí: Tiền đạo

Dav, Nim
7

Dav, Nim

Vị trí: Hậu vệ

Orn, Chanpolin
8

Orn, Chanpolin

Vị trí: Tiền vệ

Bunheing, Reung
9

Bunheing, Reung

Vị trí: Tiền đạo

Kakada, Narong
9

Kakada, Narong

Vị trí: Tiền đạo

Sokumpheak, Kouch
10

Sokumpheak, Kouch

Vị trí: Tiền vệ

Chan Vathanaka
11

Chan Vathanaka

Vị trí: Tiền đạo

Hoy Phallin
11

Hoy Phallin

Vị trí: Tiền vệ

Kakada Sin
11

Kakada Sin

Vị trí: Tiền vệ

Suhana Sos
12

Suhana Sos

Vị trí: Tiền vệ

Ouk Sovann
13

Ouk Sovann

Vị trí: Hậu vệ

Keo Sokpheng
14

Keo Sokpheng

Vị trí: Tiền đạo

Tith Dina
15

Tith Dina

Vị trí: Tiền vệ

Safy Yue
15

Safy Yue

Vị trí: Hậu vệ

Kimheng, San
16

Kimheng, San

Vị trí: Hậu vệ

Kouch, Dani
16

Kouch, Dani

Vị trí: Tiền vệ

Chhin Chhoeun
17

Chhin Chhoeun

Vị trí: Tiền vệ

Chanthea, Sieng
17

Chanthea, Sieng

Vị trí: Tiền đạo

Seut Baraing
18

Seut Baraing

Vị trí: Hậu vệ

Piseth Sor
18

Piseth Sor

Vị trí: Hậu vệ

Meng Chheng
19

Meng Chheng

Vị trí: Hậu vệ

Thiva Brak
20

Thiva Brak

Vị trí: Tiền vệ

Menghour, Khieng
20

Menghour, Khieng

Vị trí: Tiền đạo

Muslim, Yeu
20

Muslim, Yeu

Vị trí: Tiền vệ

Svang, Samnang
21

Svang, Samnang

Vị trí: Thủ môn

Kimhuy, Hul
21

Kimhuy, Hul

Vị trí: Thủ môn

Soksela Keo
22

Soksela Keo

Vị trí: Thủ môn

Vichet, Um
22

Vichet, Um

Vị trí: Thủ môn

Chantacheary Thierry
23

Chantacheary Thierry

Vị trí: Tiền vệ

In Sodavid
23

In Sodavid

Vị trí: Tiền vệ

Pisal, Kan
24

Pisal, Kan

Vị trí: Tiền vệ

Hong Pheng
25

Hong Pheng

Vị trí: Hậu vệ

Sophanat, Sin
33

Sophanat, Sin

Vị trí: Tiền vệ