campuchia

- Campuchia

Quốc tịch : Campuchia | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Campuchia

HUẤN LUYỆN VIÊN

Honda, Keisuke
Honda, Keisuke

CẦU THỦ

Yaty, Sou
1

Yaty, Sou

Vị trí: Thủ môn

Vansak, Chea
1

Vansak, Chea

Vị trí: Thủ môn

Chansopheak, Ken
2

Chansopheak, Ken

Vị trí: Hậu vệ

Sothearoth, Nen
3

Sothearoth, Nen

Vị trí: Hậu vệ

Rosib, Sath
3

Rosib, Sath

Vị trí: Hậu vệ

Vahed, Ly
4

Vahed, Ly

Vị trí: Hậu vệ

Krya, Saret
4

Krya, Saret

Vị trí: Hậu vệ

Visal, Soeuy
5

Visal, Soeuy

Vị trí: Hậu vệ

Sambath, Tes
6

Sambath, Tes

Vị trí: Tiền vệ

Bunnath, Chhong
6

Bunnath, Chhong

Vị trí: Tiền đạo

Dav, Nim
7

Dav, Nim

Vị trí: Hậu vệ

Heng, Teath Kim

Heng, Teath Kim

Vị trí: Tiền vệ

Udom, Prak Mony
7

Udom, Prak Mony

Vị trí: Tiền đạo

Orn, Chanpolin
8

Orn, Chanpolin

Vị trí: Tiền vệ

Kakada, Narong
9

Kakada, Narong

Vị trí: Tiền đạo

Bunheing, Reung
9

Bunheing, Reung

Vị trí: Tiền đạo

Sokumpheak, Kouch
10

Sokumpheak, Kouch

Vị trí: Tiền vệ

Kakada, Sin
11

Kakada, Sin

Vị trí: Tiền vệ

Vathanaka, Chan
11

Vathanaka, Chan

Vị trí: Tiền đạo

Hoy, Phallin
11

Hoy, Phallin

Vị trí: Tiền vệ

Suhana, Sos
12

Suhana, Sos

Vị trí: Tiền vệ

Sodavid, In
13

Sodavid, In

Vị trí: Tiền vệ

Ouk, Sovann
13

Ouk, Sovann

Vị trí: Hậu vệ

Sokpheng, Keo
14

Sokpheng, Keo

Vị trí: Tiền đạo

Yue, Safy
15

Yue, Safy

Vị trí: Hậu vệ

Dina, Tith
15

Dina, Tith

Vị trí: Tiền vệ

Kimheng, San
16

Kimheng, San

Vị trí: Hậu vệ

Kouch, Dani
16

Kouch, Dani

Vị trí: Tiền vệ

Chanthea, Sieng
17

Chanthea, Sieng

Vị trí: Tiền đạo

Chhoeun, Chhin
17

Chhoeun, Chhin

Vị trí: Tiền vệ

Piseth, Sor
18

Piseth, Sor

Vị trí: Hậu vệ

Baraing, Seut
18

Baraing, Seut

Vị trí: Hậu vệ

Cheng, Meng
19

Cheng, Meng

Vị trí: Hậu vệ

Thiva, Brak
20

Thiva, Brak

Vị trí: Tiền vệ

Menghour, Khieng
20

Menghour, Khieng

Vị trí: Tiền đạo

Muslim, Yeu
20

Muslim, Yeu

Vị trí: Tiền vệ

Kimhuy, Hul
21

Kimhuy, Hul

Vị trí: Thủ môn

Svang, Samnang
21

Svang, Samnang

Vị trí: Thủ môn

Soksela, Keo
22

Soksela, Keo

Vị trí: Thủ môn

Vichet, Um
22

Vichet, Um

Vị trí: Thủ môn

Bin, Thierry
23

Bin, Thierry

Vị trí: Tiền vệ

Pisal, Kan
24

Pisal, Kan

Vị trí: Tiền vệ

Pheng, Hong
25

Pheng, Hong

Vị trí: Hậu vệ

Sophanat, Sin
33

Sophanat, Sin

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Honda, Keisuke
Honda, Keisuke

CẦU THỦ

Yaty, Sou
1

Yaty, Sou

Vị trí: Thủ môn

Vansak, Chea
1

Vansak, Chea

Vị trí: Thủ môn

Chansopheak, Ken
2

Chansopheak, Ken

Vị trí: Hậu vệ

Sothearoth, Nen
3

Sothearoth, Nen

Vị trí: Hậu vệ

Rosib, Sath
3

Rosib, Sath

Vị trí: Hậu vệ

Vahed, Ly
4

Vahed, Ly

Vị trí: Hậu vệ

Krya, Saret
4

Krya, Saret

Vị trí: Hậu vệ

Visal, Soeuy
5

Visal, Soeuy

Vị trí: Hậu vệ

Sambath, Tes
6

Sambath, Tes

Vị trí: Tiền vệ

Bunnath, Chhong
6

Bunnath, Chhong

Vị trí: Tiền đạo

Dav, Nim
7

Dav, Nim

Vị trí: Hậu vệ

Heng, Teath Kim

Heng, Teath Kim

Vị trí: Tiền vệ

Udom, Prak Mony
7

Udom, Prak Mony

Vị trí: Tiền đạo

Orn, Chanpolin
8

Orn, Chanpolin

Vị trí: Tiền vệ

Kakada, Narong
9

Kakada, Narong

Vị trí: Tiền đạo

Bunheing, Reung
9

Bunheing, Reung

Vị trí: Tiền đạo

Sokumpheak, Kouch
10

Sokumpheak, Kouch

Vị trí: Tiền vệ

Kakada, Sin
11

Kakada, Sin

Vị trí: Tiền vệ

Vathanaka, Chan
11

Vathanaka, Chan

Vị trí: Tiền đạo

Hoy, Phallin
11

Hoy, Phallin

Vị trí: Tiền vệ

Suhana, Sos
12

Suhana, Sos

Vị trí: Tiền vệ

Sodavid, In
13

Sodavid, In

Vị trí: Tiền vệ

Ouk, Sovann
13

Ouk, Sovann

Vị trí: Hậu vệ

Sokpheng, Keo
14

Sokpheng, Keo

Vị trí: Tiền đạo

Yue, Safy
15

Yue, Safy

Vị trí: Hậu vệ

Dina, Tith
15

Dina, Tith

Vị trí: Tiền vệ

Kimheng, San
16

Kimheng, San

Vị trí: Hậu vệ

Kouch, Dani
16

Kouch, Dani

Vị trí: Tiền vệ

Chanthea, Sieng
17

Chanthea, Sieng

Vị trí: Tiền đạo

Chhoeun, Chhin
17

Chhoeun, Chhin

Vị trí: Tiền vệ

Piseth, Sor
18

Piseth, Sor

Vị trí: Hậu vệ

Baraing, Seut
18

Baraing, Seut

Vị trí: Hậu vệ

Cheng, Meng
19

Cheng, Meng

Vị trí: Hậu vệ

Thiva, Brak
20

Thiva, Brak

Vị trí: Tiền vệ

Menghour, Khieng
20

Menghour, Khieng

Vị trí: Tiền đạo

Muslim, Yeu
20

Muslim, Yeu

Vị trí: Tiền vệ

Kimhuy, Hul
21

Kimhuy, Hul

Vị trí: Thủ môn

Svang, Samnang
21

Svang, Samnang

Vị trí: Thủ môn

Soksela, Keo
22

Soksela, Keo

Vị trí: Thủ môn

Vichet, Um
22

Vichet, Um

Vị trí: Thủ môn

Bin, Thierry
23

Bin, Thierry

Vị trí: Tiền vệ

Pisal, Kan
24

Pisal, Kan

Vị trí: Tiền vệ

Pheng, Hong
25

Pheng, Hong

Vị trí: Hậu vệ

Sophanat, Sin
33

Sophanat, Sin

Vị trí: Tiền vệ