barnet fc

London - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: The Hive Stadium | Sức chứa: 5,634

Logo BARNET FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Currie, Darren

CẦU THỦ

1

Mark Cousins

Vị trí: Thủ môn

2

Alexander Cheye

Vị trí: Hậu vệ

3

Elliot Johnson

Vị trí: Hậu vệ

4

Callum Reynolds

Vị trí: Hậu vệ

5

Ricardo Almeida Santos

Vị trí: Hậu vệ

6

Craig Robson

Vị trí: Hậu vệ

7

Dave Tarpey

Vị trí: Tiền đạo

8

Adams, Charlee

Vị trí: Tiền vệ

9

Byron Harrison

Vị trí: Tiền đạo

10

Shaquile Coulthirst

Vị trí: Tiền đạo

11

Daniel Sparkes

Vị trí: Tiền vệ

12

Taylor, Jack

Vị trí: Hậu vệ

13

Matrevics, Rihards

Vị trí: Thủ môn

Hernandez, Loic

Vị trí: Hậu vệ

14

Simeon Akinola

Vị trí: Tiền đạo

15

Bover, Ruben

Vị trí: Tiền vệ

16

Taylor, Harry

Vị trí: Hậu vệ

17

Kyei, Nan

Vị trí: Tiền vệ

17

Andre Boucaud

Vị trí: Tiền vệ

18

Fonguck, Wesley

Vị trí: Tiền vệ

19

Shomotun, Fumnaya

Vị trí: Tiền vệ

20

Mauro Vilhete

Vị trí: Tiền vệ

21

Elito, Medy

Vị trí: Tiền vệ

22

Walker, Josh

Vị trí: Tiền đạo

23

David Tutonda

Vị trí: Hậu vệ

24

Andre Blackman

Vị trí: Hậu vệ

26

Sweeney, Dan

Vị trí: Tiền vệ

27

Mason Clark, Ephron

Vị trí: Hậu vệ

28

Smith, Darnell

Vị trí: Hậu vệ

29

Day, Thomas

Vị trí: Hậu vệ

30

Dwight, Pascal

Vị trí: Hậu vệ

31

McKenzie, Kai

Vị trí: Thủ môn

32

Payne, Joe

Vị trí: Hậu vệ

33

Coker, Tobi

Vị trí: Tiền vệ

34

McKenzie-Lyle, Renell

Vị trí: Thủ môn

37

Duku, Immanuelson

Vị trí: Tiền đạo

38

Mohamed Bettamer

Vị trí: Tiền đạo

41

Nicholson, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Currie, Darren

CẦU THỦ

1

Mark Cousins

Vị trí: Thủ môn

2

Alexander Cheye

Vị trí: Hậu vệ

3

Elliot Johnson

Vị trí: Hậu vệ

4

Callum Reynolds

Vị trí: Hậu vệ

5

Ricardo Almeida Santos

Vị trí: Hậu vệ

6

Craig Robson

Vị trí: Hậu vệ

7

Dave Tarpey

Vị trí: Tiền đạo

8

Adams, Charlee

Vị trí: Tiền vệ

9

Byron Harrison

Vị trí: Tiền đạo

10

Shaquile Coulthirst

Vị trí: Tiền đạo

11

Daniel Sparkes

Vị trí: Tiền vệ

12

Taylor, Jack

Vị trí: Hậu vệ

13

Matrevics, Rihards

Vị trí: Thủ môn

Hernandez, Loic

Vị trí: Hậu vệ

14

Simeon Akinola

Vị trí: Tiền đạo

15

Bover, Ruben

Vị trí: Tiền vệ

16

Taylor, Harry

Vị trí: Hậu vệ

17

Kyei, Nan

Vị trí: Tiền vệ

17

Andre Boucaud

Vị trí: Tiền vệ

18

Fonguck, Wesley

Vị trí: Tiền vệ

19

Shomotun, Fumnaya

Vị trí: Tiền vệ

20

Mauro Vilhete

Vị trí: Tiền vệ

21

Elito, Medy

Vị trí: Tiền vệ

22

Walker, Josh

Vị trí: Tiền đạo

23

David Tutonda

Vị trí: Hậu vệ

24

Andre Blackman

Vị trí: Hậu vệ

26

Sweeney, Dan

Vị trí: Tiền vệ

27

Mason Clark, Ephron

Vị trí: Hậu vệ

28

Smith, Darnell

Vị trí: Hậu vệ

29

Day, Thomas

Vị trí: Hậu vệ

30

Dwight, Pascal

Vị trí: Hậu vệ

31

McKenzie, Kai

Vị trí: Thủ môn

32

Payne, Joe

Vị trí: Hậu vệ

33

Coker, Tobi

Vị trí: Tiền vệ

34

McKenzie-Lyle, Renell

Vị trí: Thủ môn

37

Duku, Immanuelson

Vị trí: Tiền đạo

38

Mohamed Bettamer

Vị trí: Tiền đạo

41

Nicholson, Jordan

Vị trí: Tiền vệ