ascoli picchio fc

Ascoli Piceno - Ý

Quốc tịch : Ý | Sân nhà: Cino e Lillo Del Duca | Sức chứa: 20,550

Logo Ascoli Picchio FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Vivarini, Vincenzo

CẦU THỦ

1

Lanni, Ivan

Vị trí: Thủ môn

2

Valentini, Nahuel

Vị trí: Hậu vệ

4

Ivan De Santis

Vị trí: Hậu vệ

5

Troiano, Michele

Vị trí: Tiền vệ

6

D'Elia, Salvatore

Vị trí: Hậu vệ

7

Enrico Baldini

Vị trí: Tiền đạo

8

Carpani, Gianluca

Vị trí: Tiền vệ

9

Simone Ganz

Vị trí: Tiền đạo

10

Valerio Rosseti

Vị trí: Tiền đạo

11

Nikola Ninkovic

Vị trí: Tiền vệ

12

Bacci, Alessandro

Vị trí: Thủ môn

14

Padella, Emanuele

Vị trí: Hậu vệ

Ingrosso, Gianmarco

Vị trí: Hậu vệ

15

Quaranta, Danilo

Vị trí: Hậu vệ

De Angelis, Alessandro

Vị trí: Tiền vệ

13

Zebli, Pierre

Vị trí: Tiền vệ

16

Casarini, Federico

Vị trí: Tiền vệ

17

Cavion, Michele

Vị trí: Tiền vệ

18

Parlati, Samuele

Vị trí: Tiền đạo

19

Addae, Bright

Vị trí: Tiền vệ

20

Tomasz Kupisz

Vị trí: Tiền vệ

21

Giacomo Beretta

Vị trí: Tiền đạo

22

Perucchini, Filippo

Vị trí: Thủ môn

23

Riccardo Brosco

Vị trí: Hậu vệ

26

Coly, Keba

Vị trí: Tiền đạo

27

Valeau, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

30

Frattesi, Davide

Vị trí: Tiền vệ

32

Matteo Ardemagni

Vị trí: Tiền đạo

33

Mignanelli, Daniele

Vị trí: Hậu vệ

37

Laverone, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

39

Ngombo, Fred

Vị trí: Tiền đạo

40

Scevola, Mattia

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Vivarini, Vincenzo

CẦU THỦ

1

Lanni, Ivan

Vị trí: Thủ môn

2

Valentini, Nahuel

Vị trí: Hậu vệ

4

Ivan De Santis

Vị trí: Hậu vệ

5

Troiano, Michele

Vị trí: Tiền vệ

6

D'Elia, Salvatore

Vị trí: Hậu vệ

7

Enrico Baldini

Vị trí: Tiền đạo

8

Carpani, Gianluca

Vị trí: Tiền vệ

9

Simone Ganz

Vị trí: Tiền đạo

10

Valerio Rosseti

Vị trí: Tiền đạo

11

Nikola Ninkovic

Vị trí: Tiền vệ

12

Bacci, Alessandro

Vị trí: Thủ môn

14

Padella, Emanuele

Vị trí: Hậu vệ

Ingrosso, Gianmarco

Vị trí: Hậu vệ

15

Quaranta, Danilo

Vị trí: Hậu vệ

De Angelis, Alessandro

Vị trí: Tiền vệ

13

Zebli, Pierre

Vị trí: Tiền vệ

16

Casarini, Federico

Vị trí: Tiền vệ

17

Cavion, Michele

Vị trí: Tiền vệ

18

Parlati, Samuele

Vị trí: Tiền đạo

19

Addae, Bright

Vị trí: Tiền vệ

20

Tomasz Kupisz

Vị trí: Tiền vệ

21

Giacomo Beretta

Vị trí: Tiền đạo

22

Perucchini, Filippo

Vị trí: Thủ môn

23

Riccardo Brosco

Vị trí: Hậu vệ

26

Coly, Keba

Vị trí: Tiền đạo

27

Valeau, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

30

Frattesi, Davide

Vị trí: Tiền vệ

32

Matteo Ardemagni

Vị trí: Tiền đạo

33

Mignanelli, Daniele

Vị trí: Hậu vệ

37

Laverone, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

39

Ngombo, Fred

Vị trí: Tiền đạo

40

Scevola, Mattia

Vị trí: Thủ môn

Kết quả thi đấu Ascoli Picchio FC

Huấn luyện viên

Vivarini, Vincenzo

Quốc gia: Ý

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Ý

30/06/1990

2

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

19/09/1988

4

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

21/05/1997

5

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

07/01/1985

6

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

10/02/1989

7

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

13/11/1996

8

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

29/08/1993

9

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

21/09/1993

10

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

05/08/1994

11

Tiền vệ

Quốc gia: Serbia

19/12/1994

12

Thủ môn

Quốc gia: Ý

25/09/1995

14

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

24/09/1988

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

28/01/1989

15

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

23/03/1997

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

04/03/1998

13

Tiền vệ

Quốc gia: Bờ Biển Ngà

06/12/1997

16

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

07/09/1989

17

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

08/12/1994

18

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

05/02/1997

19

Tiền vệ

Quốc gia: Ghana

19/12/1992

20

Tiền vệ

Quốc gia: Ba Lan

02/01/1990

21

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

14/03/1992

22

Thủ môn

Quốc gia: Ý

06/10/1991

23

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

03/02/1991

26

Tiền đạo

Quốc gia: Senegal

20/02/1998

27

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

05/03/1999

30

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

22/09/1999

32

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

26/03/1987

33

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

10/05/1993

37

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

19/04/1989

39

Tiền đạo

Quốc gia: Bỉ

31/03/1995

40

Thủ môn

Quốc gia: Ý

23/11/1996

728x90
130x300
130x300