aldershot town fc

Aldershot - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: The Electrical Services Stadium | Sức chứa: 7,100

Logo ALDERSHOT TOWN FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Waddock, Gary

CẦU THỦ

1

Cole, Jake

Vị trí: Thủ môn

Hall, Ryan

Vị trí: Thủ môn

Chalaye, Tom

Vị trí: Hậu vệ

Haworth, Dan

Vị trí: Hậu vệ

Hedley, George

Vị trí: Hậu vệ

Smith, Mitchell

Vị trí: Hậu vệ

Rabbetts, Joe

Vị trí: Hậu vệ

2

Arnold, Nick

Vị trí: Hậu vệ

Woodward, Harry

Vị trí: Hậu vệ

Fowler, George

Vị trí: Hậu vệ

3

Lewis Kinsella

Vị trí: Hậu vệ

4

Adam McDonnell

Vị trí: Tiền vệ

5

Fowler, George

Vị trí: Hậu vệ

Tuson-Firth, George

Vị trí: Tiền vệ

Taylor, Harry

Vị trí: Tiền vệ

Wylie, Reece

Vị trí: Tiền vệ

Hounto, Nico

Vị trí: Tiền vệ

Bernard Mensah

Vị trí: Tiền đạo

Arsenio, Danilo

Vị trí: Tiền đạo

Montague, Liam

Vị trí: Tiền đạo

Lluka, Ray

Vị trí: Tiền đạo

Josh McQuoid

Vị trí: Tiền đạo

Black, John

Vị trí: Tiền đạo

Quintyne, Jermaine

Vị trí: Tiền đạo

7

Shamir Fenelon

Vị trí: Tiền đạo

8

Luke Howell

Vị trí: Tiền vệ

9

Scott Rendell

Vị trí: Tiền đạo

10

Matthew McClure

Vị trí: Tiền đạo

11

Wanadio, Luke

Vị trí: Tiền vệ

12

Bernard, Dominic

Vị trí: Hậu vệ

13

Mannion, Will

Vị trí: Thủ môn

14

Okojie, Shaun

Vị trí: Tiền đạo

15

Josh Lelan

Vị trí: Hậu vệ

16

Jake Gallagher

Vị trí: Tiền vệ

17

Booty, Regan

Vị trí: Tiền vệ

18

Rowe, James

Vị trí: Tiền vệ

19

Marvin McCoy

Vị trí: Hậu vệ

21

Berkeley-Agyepong, Jacob

Vị trí: Tiền vệ

23

Wrightman, Luca

Vị trí: Tiền vệ

24

Bozier, Matt

Vị trí: Hậu vệ

25

Smith, Mark

Vị trí: Thủ môn

27

Bobby-Joe Taylor

Vị trí: Tiền vệ

30

Kirwan, Eoin

Vị trí: Tiền đạo

John Goddard

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Waddock, Gary

CẦU THỦ

1

Cole, Jake

Vị trí: Thủ môn

Hall, Ryan

Vị trí: Thủ môn

Chalaye, Tom

Vị trí: Hậu vệ

Haworth, Dan

Vị trí: Hậu vệ

Hedley, George

Vị trí: Hậu vệ

Smith, Mitchell

Vị trí: Hậu vệ

Rabbetts, Joe

Vị trí: Hậu vệ

2

Arnold, Nick

Vị trí: Hậu vệ

Woodward, Harry

Vị trí: Hậu vệ

Fowler, George

Vị trí: Hậu vệ

3

Lewis Kinsella

Vị trí: Hậu vệ

4

Adam McDonnell

Vị trí: Tiền vệ

5

Fowler, George

Vị trí: Hậu vệ

Tuson-Firth, George

Vị trí: Tiền vệ

Taylor, Harry

Vị trí: Tiền vệ

Wylie, Reece

Vị trí: Tiền vệ

Hounto, Nico

Vị trí: Tiền vệ

Bernard Mensah

Vị trí: Tiền đạo

Arsenio, Danilo

Vị trí: Tiền đạo

Montague, Liam

Vị trí: Tiền đạo

Lluka, Ray

Vị trí: Tiền đạo

Josh McQuoid

Vị trí: Tiền đạo

Black, John

Vị trí: Tiền đạo

Quintyne, Jermaine

Vị trí: Tiền đạo

7

Shamir Fenelon

Vị trí: Tiền đạo

8

Luke Howell

Vị trí: Tiền vệ

9

Scott Rendell

Vị trí: Tiền đạo

10

Matthew McClure

Vị trí: Tiền đạo

11

Wanadio, Luke

Vị trí: Tiền vệ

12

Bernard, Dominic

Vị trí: Hậu vệ

13

Mannion, Will

Vị trí: Thủ môn

14

Okojie, Shaun

Vị trí: Tiền đạo

15

Josh Lelan

Vị trí: Hậu vệ

16

Jake Gallagher

Vị trí: Tiền vệ

17

Booty, Regan

Vị trí: Tiền vệ

18

Rowe, James

Vị trí: Tiền vệ

19

Marvin McCoy

Vị trí: Hậu vệ

21

Berkeley-Agyepong, Jacob

Vị trí: Tiền vệ

23

Wrightman, Luca

Vị trí: Tiền vệ

24

Bozier, Matt

Vị trí: Hậu vệ

25

Smith, Mark

Vị trí: Thủ môn

27

Bobby-Joe Taylor

Vị trí: Tiền vệ

30

Kirwan, Eoin

Vị trí: Tiền đạo

John Goddard

Vị trí: Tiền đạo